Ik zoek informatie over

Nieuws

    Thema's


NieuwsOpruimvergoeding drugsafval in Brabant 3 maanden open

07.06.2017

Gemeenten en grondeigenaren in Noord-Brabant die vorig jaar kosten hebben moeten maken voor het opruimen van drugsafval, kunnen van 23 mei tot en met 15 augustus een financiële tegemoetkoming (maximaal 50%) aanvragen. In totaal is hiervoor € 500.000 euro beschikbaar.

Lees verder 

Kennismaking Brabantse Omgevingsdiensten

21.04.2017

Vrijdag 7 april maakten de leden van Provinciale Staten kennis met de drie Brabantse omgevingsdiensten. Een opbouwende, interactieve bijeenkomst. Als start gaven de Statenleden aan wat hun huidige indruk is van de omgevingsdiensten.

Lees verder 

Transportcontroles: samenwerking loont

15.02.2017

Contacten opdoen was het belangrijkste doel, de concrete resultaten de waardevolle bijvangst. De eerste gezamenlijke transportcontroles van de OWMB en de landelijke politie waren succesvol. Ook de politie was enthousiast en wil meer, veel meer.

Lees verder 

Veehouderij en gezondheid omwonenden

15.02.2017

Wonen in de omgeving van veehouderijen kan risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen. Gemeenten en provincie dienen hier rekening mee te houden bij het maken van bestemmingsplannen en het verlenen van vergunningen. In Brabant is daarom – gebaseerd op recente onderzoeken – de 'Notitie Handelingsperspectieven veehouderij en Volksgezondheid: endotoxine toetsingskader 1.0' verspreid. Dit toetsingskader is de basis voor vergunningverlening, kan het binnen de ruimtelijke ordening worden toegepast en geeft het bevoegd gezag handvatten om bij overschrijding van de advieswaarde in gesprek te gaan met de veehouderij.

Lees verder 

Omgevingsdienst ondersteunt bij voorbereiding Omgevingswet

13.02.2017

Langzaam komt de Omgevingswet dichterbij. In opdracht van de provincie heeft de OMWB consultaties uitgevoerd op de AMvB’s die bij de Omgevingwet horen. Daar waren ze erg tevreden over. Op dit moment loopt de consultatie van de Invoeringswet.

Lees verder 

Wet natuurbescherming

06.02.2017

De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van natuurgebieden die uniek zijn voor Nederland en Europa, de bescherming van planten en dieren en van bossen en andere houtopstanden. De provincie is verantwoordelijk voor de vergunningen die in het kader van die wet worden verleend.

Lees verder 

Gebruik de Intentieverklaring ter versterking van uw concurrentiekracht

31.01.2017

De OMWB heeft in samenwerking met gemeenten, provincie Noord-Brabant en ketenpartners een nieuwe manier van vergunningverlening ontwikkeld: De Intentieverklaring. De gebruikelijke doorlooptijd bij een uitgebreide vergunningprocedure is 26 weken.

Lees verder 

Brabantse omgevingsdiensten bundelen krachten ketentoezicht asbest

18.01.2017

De drie Brabantse omgevingsdiensten pakken milieucriminaliteit in de asbestketen gezamenlijk aan. Op basis van de combinatie van informatie uit velerlei bronnen, wordt bepaald welke bedrijven de grootste risico’s vormen voor de leefomgeving.

Lees verder 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20