Nieuws

   Thema's


  Deelactiviteit bouwen

  De provincie heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van de Wabo-taken voor de bedrijven waarvoor de provincie het bevoegd gezag is. Over de afhandeling van die taken zijn de volgende afspraken gemaakt:

  Vergunningverlening

  • De aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt door de OMWB in behandeling genomen.

  • De vergunningverlener van de OMWB stelt de aanvraag open voor advies aan alle adviseurs. De gemeente, waar het plan is gelegen, is, op grond van artikel 6.1 lid 1 BOR, adviseur. De gemeente kan gebruik maken van dit adviesrecht. Indien de gemeente hier gebruik van wil maken, mogen hiervoor geen kosten in rekening gebracht worden.

  • Als er een activiteit BRIKS bij de aanvraag is, wordt de aanvraag voor dat onderdeel uitgezet bij de gemeente Moerdijk. De gemeente Moerdijk toetst het plan aan het Bouwbesluit, bestemmingsplan e.d. De gemeente Moerdijk neemt, indien nodig, voor specifiek advies (welstand, lokaal beleid kappen e.d.) contact op met de gemeente waarin het plan is gelegen. Voor deze werkzaamheden mag de gemeente ‘redelijke en billijke’ kosten in rekening brengen bij de gemeente Moerdijk.

  • Na ontvangst van alle adviezen handelt de vergunningverlener van de OMWB de aanvraag voor een omgevingsvergunning  verder af.

  Opleveringscontrole

  Na verlening van de vergunning, houdt de gemeente Moerdijk namens de OMWB toezicht.

  Integraal toezicht

  Integraal toezicht vindt plaats door de toezichthouder van de OMWB. Indien nodig zal op verzoek van de toezichthouder van de OMWB een bouwcontroleur van de gemeente Moerdijk mee gaan.

  Stroomschema