Nieuws

   Thema's


  Externe veiligheid Wm & Wro


  De twee risicobronnen die bij externe veiligheid het meest in beeld komen, zijn bedrijven (risicovolle inrichtingen) en transportassen (autowegen, spoorwegen, waterwegen en buisleidingen). Beoordeling en kwantificering van de risico's is vaak nodig in het kader van vergunningverlening, planontwikkeling en beleidsvorming. De Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer (en de uit beide wetten voortvloeiende regelgeving) vormen de kaders hiervoor.

  Wet ruimtelijke ordening (Wro)

  Externe veiligheid speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling, aanpassing of herziening van een bestemmingsplan. De omgevingsdienst adviseert over externe veiligheid in opdracht van gemeenten bij tal van vragen voor zeer uiteenlopende projecten. Bijvoorbeeld over geschikte locaties voor nieuwbouw van woningen. Of als een gebouw binnen het bestemmingsplan een andere functie moet krijgen. Maar onze specialisten leveren ook complete veiligheidsadviezen voor nieuwe bestemmingsplannen. Het EV-advies is integraal en omvat een beoordeling van alle risicobronnen, onder meer op basis van kwantitatieve risicoanalyses (QRA's). De adviezen sluiten aan bij de lokale ontwikkelingen en houden rekening met eventuele politieke ‘gevoeligheden'.

  Wet milieubeheer (Wm)

  Ook bij de vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer worden de adviseurs externe veiligheid soms ingeschakeld. Zij adviseren onder meer bij oprichtingsvergunningen, revisievergunningen of veranderingsvergunningen. Binnen de omgevingsdienst zijn zij voornamelijk bij de moeilijkste beoordelingsvragen betrokken. De experts voldoen aan de Maatlat in het kader van de BRZO (Besluit Risico's Zware Ongevallen).

  Informatie

  Bel voor meer informatie via ons centrale nummer 013 - 206 01 00 of mail naar Kees Aarts, k.aarts@omwb.nl.