Nieuws

   Thema's


  Werkstandaarden EV


  De wetgeving op het gebied van externe veiligheid is complex en op onderdelen ook versnipperd. Landelijke werkstandaarden helpen de ingewikkelde materie inzichtelijker maken en bieden handvatten voor deskundigen (vergunningverleners, toezichthouders, RO-medewerkers, EV-adviseurs, EV-specialisten) en beleidsmakers om externe veiligheid efficiënt en adequaat te kunnen vormgeven.

  Werkstandaarden: kwaliteit en consistentie

  Onderzoek uit 2011 wees uit dat gemeenten bij de uitvoering van EV-taken vaak geen werkstandaarden hanteren. Dit terwijl dat juist belangrijke hulpmiddelen zijn om kwaliteit te borgen en de uitvoering van de taken te professionaliseren.
  De omgevingsdienst streeft er samen met provincie en gemeenten naar dat alle overheidsorganisaties in Midden- en West-Brabant voor eind 2014 voldoen aan de kwaliteitseisen, onder meer wat betreft capaciteit, middelen en deskundigheid. Landelijke werkstandaarden dragen bij aan het verhogen van die kwaliteit en de consistentie in EV-beleid. Ze omvatten ook de eerder ontwikkelde EV-tools, zoals handreikingen, werkwijzen, methodieken en instrumenten.

  De werkstandaarden zijn verdeeld in vijf groepen:

  • EV in vergunningverlening;
  • EV in toezicht en handhaving;
  • EV in ruimtelijke ordening, inclusief buisleidingen en transport;
  • beheer risico-informatie;
  • EV in beleid en coördinatie (in de vorm van een draaiboek).

  De werkstandaarden vindt u, zodra ze definitief zijn, op www.relevant.nl en via de website van infomil. Voor ondersteuning bij de borging van externe veiligheid in de gemeentelijke organisatie kunt u een beroep doen op de expertise van de omgevingsdienst.

  Informatie
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lilian Weeda, L.Weeda@omwb.nl.