Nieuws

   Thema's


  Nacontrole vuurwerk

  Sinds de ramp in Enschede is er hard gewerkt aan veiligheid bij vuurwerkopslaginrichtingen, -verkooppunten en vuurwerkevenementen. Om het toezichtkader verder te verbeteren, is in de landelijke afspraken een derde, aanvullende vuurwerkcontrole opgenomen. Dit heeft geleid tot opslaginrichtingen met goede voorzieningen die voldoen aan de uitgangspunten van het Vuurwerkbesluit. Om het toezichtkader verder te verbeteren en de veiligheid te vergroten, is gekozen voor drie toezichtsrondes te weten:

  1. voorcontrole, met de nadruk op de opslag van vuurwerk en het voorzieningenniveau van de opslagruimten;

  2. controle tijdens verkoopdagen, vooral op ompakken, opslag vuurwerk en verkoop vuurwerk;

  3. nacontrole, met gerichte aandacht voor het achtergebleven vuurwerk en afvoer hiervan.

   Deze derde controle is er op gericht dat:

   • inzichtelijk wordt hoeveel vuurwerk nog binnen de inrichting aanwezig is;

   • als afvoeren noodzakelijk is afspraken gemaakt worden ten aanzien van het afvoeren;

   • besproken wordt wat er met de mogelijk lege ruimte gebeurd en dat het gebruik weer voldoet aan de uitganspunten van de vergunning c.q. melding activiteitenbesluit voor de betreffende inrichting;

   • het bevoegd gezag op de hoogte is van de mogelijke risico’s.

   Met de derde controle brengen we ook de fysieke situatie in beeld voor onze partners brandweer en politie. De derde toezichtscontrole kan zowel een administratieve als fysieke controle zijn, dit is afhankelijk van de situatie.

  Met het invoeren van de derde toezichtscontrole is tevens aansluiting gezocht bij het gestelde in het Vuurwerkbesluit, artikelen 1.4.4 en bijlage 1 paragraaf 3.