Meer informatie

Nieuws

    Thema's


Milieuwetgeving

Milieuwetgeving is complex en voortdurend aan verandering onderhevig. Het interpreteren en toepassen van de milieuwetgeving is werk voor specialisten. Onder de meeste wetgevingen zijn besluiten opgenomen. Diverse beleidsontwikkelingen (met name in de Wet bodembescherming) zijn uitgewerkt in circulaires en Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's). Via wetten.overheid.nl, links in het menu, vindt u onder meer wetteksten, circulaires en ministeriële regelingen over:

  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - (Wabo)
  • Waterwet
  • Wet bodembescherming (WBB)
  • Meststoffenwet
  • Wet geluidhinder (Wgh)
  • Natuurbeschermingswet
  • Wet vervoer gevaarlijke stoffen