Nieuws

   Thema's


  Zonebeheer

  Sinds 1 januari 2007 zijn de gemeenten in Midden- en West-Brabant bevoegd gezag voor het beheer van de geluidzone hun gezoneerde industrieterreinen. De OMWB adviseert en ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van deze milieubeheertaak. We:

  • actualiseren en beheren de geluidboekhouding;
  • verstrekken gegevens voor akoestische onderzoeken aan adviesbureaus en toetsen de resultaten daarvan voor vergunning/voorschriften bij vestiging of uitbreiding;
  • toetsen akoestische gevolgen van uitbreiding;
  • adviseren over zonering en geluidruimte voor een optimale diversiteit en bezettingsgraad bij de aanleg van bedrijventerreinen;
  • stellen solide beleidsnota’s op voor eenduidig en transparant zonebeheer. Wanneer geen akoestische ruimte meer aanwezig is, kan zo'n beleidsnotitie conflicten over uitgangspunten en werkwijze voorkomen. Een beleidsnotitie over zonebeheer kan tevens van toepassing zijn op niet-wettelijk gezoneerde industrieterreinen. Dit geeft de gemeente een sterke positie als het gaat om speciale akoestische eisen aan gevestigde of nieuwe bedrijven op zo'n terrein.