Meer informatie

Nieuws

  Thema's


Advisering/toezicht bodem en water


e omgevingsdienst voert op gebied van advisering over en toezicht op bodem en water voor gemeenten en provincie onder meer de volgende taken uit:

 • beoordelen van verkennende en nadere bodemonderzoeken;
 • initiëren van onderzoek;
 • uitvoeren van historische onderzoeken;
 • milieukundige projectleiding bij onderzoek naar bodemverontreiniging;
 • adviseren en ondersteunen bij saneringen, van zienswijze op saneringsplan tot nazorg;
 • milieukundige projectleiding bij bodemsaneringen;
 • beheer bodeminformatiesysteem;
 • opstellen bodemfunctiekaarten;
 • opstellen bodemkwaliteitskaarten;
 • opstellen bodembeheerplannen;
 • fungeren als meldpunt;
 • beoordelen meldingen;
 • ecologische bodemkartering;
 • adviseren over (beleid) WKO-systemen;
 • adviseren over en toezicht houden bij grondverzet (ad hoc en programmatisch).
 • toezicht Wbb/bbk;
 • opstellen beschikkingen Wbb.