Nieuws

   Thema's


  Bodemonderzoek

  Initieel bodemonderzoek is veelal een verplichting die voortvloeit uit wet- en regelgeving, bijvoorbeeld bij:

  • aanvraag bouwvergunning;
  • aanvraag milieuvergunning;
  • grondverzet;
  • reconstructies;
  • ruimtelijke ontwikkelingen.

  Bodemonderzoek is verder zinvol om:

  • ontwikkelingsmogelijkheden van een locatie in beeld te brengen;
  • risico’s op een locatie te inventariseren;
  • risico’s van bodemverontreiniging beheersbaar te maken;
  • vervuiling te monitoren;
  • toekomstige aansprakelijkheden bij aan- en verkoop van percelen uit te sluiten;
  • te sturen op consequenties van (ruimtelijke) plannen.

  De omgevingsdienst:

  • initieert en analyseert onderzoeken;
  • coördineert projecten;
  • beoordeelt onderzoeksrapporten;
  • verstrekt adviezen;
  • levert specialisten voor het uitvoerende werk;
  • voert historisch bodemonderzoek uit;
  • verricht verkennend bodemonderzoek;
  • doet veldonderzoek;
  • verricht nader bodemonderzoek;
  • voert asbest-bodemonderzoek uit;
  • ondersteunt en adviseert gemeenten in alle voorkomende bodemzaken.

   

  Historisch onderzoek

  Bodemonderzoek begint met een historisch onderzoek om alle (voormalige) bodembedreigende activiteiten op en rondom een bepaalde locatie in beeld te brengen. Het bestaat uit inventarisatie van gegevens uit gemeentelijke en provinciale archieven, bodeminformatiesystemen, historische luchtfoto's en kaartmateriaal. Deze inventarisatie leidt tot een eerste inschatting van de risico's van de locatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd conform NEN 5725. Op grond van het historisch onderzoek wordt een hypothese vastgesteld, die als uitgangspunt dient voor het daadwerkelijke bodemonderzoek.

  Bodemonderzoek

  Vrijwel elk doel of elke aanleiding voor bodemonderzoek kent een eigen onderzoeksprotocol of -richtlijn. De meeste onderzoeksprotocollen zijn verenigd in de NEN 5740.
  Het verkennend bodemonderzoek – vaak beperkt van opzet – dient om een eerste inschatting te maken van de risico's van de onderzoekslocatie. Afhankelijk van de resultaten daarvan kan het noodzakelijk zijn de bodemkwaliteit nader te onderzoeken. Pas nadat concentratie en omvang van de eventuele bodemverontreiniging in beeld zijn gebracht, is een uitspraak mogelijk over de ernst van de verontreiniging en de eventuele noodzaak tot bodemsanering.