Nieuws

   Thema's


  Juridisch


  De omgevingsdienst volgt de milieuwetgeving op de voet, inclusief de specialistische wetgeving (bodem, water, geluid en luchtkwaliteit), en adviseert bij vergunningverlening, handhaving, beroepszaken, beleids- en bestemmingsplannen.

  Coördinatie handhavingstrajecten

  Milieujuristen spelen in repressieve handhavingstrajecten een coördinerende rol. Wanneer een overtreding direct tot actie moet leiden, zal de jurist het bedrijf met een brief (een zogenoemde vooraanschrijving) op de ontoelaatbare situatie wijzen en sommeren de vereiste maatregelen te treffen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het opstellen en uitvoeren van een stappenplan door het betreffende bedrijf. Bij minder ernstige overtredingen zal de jurist de procedure starten als na hercontrole blijkt dat de overtreding niet is opgeheven. Het handhavingstraject kan leiden tot een beschikking met een dwangsom of dreiging met bestuursdwang.

  De coördinerende rol in handhavingstrajecten houdt in dat de juristen en juridisch medewerkers:

  • voorafgaand aan een handhavingsactie de handhavingsbrieven toetsen
  • bedrijven met de zogenoemde vooraanschrijving op overtredingen wijzen
  • beschikkingen opstellen
  • zienswijzen behandelen
  • gemeenten vertegenwoordigen bij de commissie bezwaar- en beroepschriften
  • de procedure voor het intrekken van beschikkingen verzorgen als de overtreding is opgeheven

  Juridische ondersteuning

  Op verzoek van vergunningverleners geven de juridisch medewerkers advies over vergunningaanvragen, stellen de milieuvoorschriften en de considerans op, die de juridische motivering van de voorschriften bevat. Voorts beoordelen zij de zienswijzen die tijdens de procedure worden ingediend.

  De omgevingsdienst levert verdere ondersteuning door:

  • gemeenten te vertegenwoordigen bij de behandeling van beroepschriften bij de Raad van State;
  • B&W-adviezen en raadsvoorstellen op te stellen;
  • juridische medewerkers te detacheren.