Nieuws

   Thema's


  Onderzoek bodem

  Wij voeren onder meer bodemonderzoeken uit naar aanleiding van toezicht- en handhavingstaken in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) en de Wet Milieubeheer (WM).

  Vooronderzoek

  Voorafgaand aan het feitelijke onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem of grond (het veld- en laboratoriumonderzoek) doen we in de regel een vooronderzoek. Dit vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere, huidige en toekomstige gebruik van de locatie, informatie over de globale bodemopbouw en de geohydrologische situatie - bijvoorbeeld de stromingsrichting van het grondwater - en eventueel financiële of juridische aspecten.
  Een bezoek aan de locatie maakt deel uit van het vooronderzoek. Hierbij schenken we ook aandacht aan een eventuele verontreiniging met asbest. Dit gebeurt door een visuele inspectie van het maaiveld. De informatie die we bij het vooronderzoek verzamelen, is de basis voor een adequaat veld- en laboratoriumonderzoek, en draagt bij aan de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek.

  Veldonderzoek

  Voor het uitvoeren van het veldonderzoekzijn wij door het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangewezen als erkende instantie voor:

  • het plaatsen van handboringen en peilbuize;
  • het maken van boorbeschrijvingen;
  • het nemen van grondmonsters en waterpassen (SIKB-protocol 2001);
  • het nemen van grondwatermonsters (SIKB-protocol 2002);
  • het uitvoeren van locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem (SIKB-protocol 2018).

  Laboratoriumonderzoek

  De analyses worden altijd uitbesteed aan een geaccrediteerd milieulaboratorium.

  Uitbesteding van werkzaamheden

  Wanneer we werkzaamheden aan derden uitbesteden, zoals het machinaal plaatsen van diepe peilbuizen, zien we toe op de kwaliteit van deze werkzaamheden.

  Informatie

  Voor meer informatie over deze diensten kunt u contact opnemen met Henk Jan Perebolte, e-mail h.perebolte@omwb.nl of Jan Willem van Zon, e-mail j.vanzon@omwb.nl.