Nieuws

   Thema's


  Onderzoek grond en bouwstoffen

  Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) regelt de toepassing van grond en bouwstoffen op of in de bodem en in het oppervlaktewater, en heeft tot doel bodem- en waterverontreiniging te voorkomen. De kwaliteit waaraan grond en bouwstoffen bij toepassing moeten voldoen, wordt onder meer bepaald door de chemische samenstelling en het uitlooggedrag.

  Aantonen kwaliteit bouwstoffen

  De regels voor bouwstoffen gelden voor de hele keten. Producenten, importeurs, tussenhandelaren, vervoerders, aannemers en eigenaars zijn alle aanspreekbaar op de kwaliteit van een partij bouwstoffen. Zij moeten deze kwaliteit kunnen aantonen aan de hand van een milieuhygiënische verklaring en/of een afleveringsbon. Voor bouwstoffen bestaan er drie milieuhygiënische verklaringen:

  • een partijkeuring (een eenmalige keuring van een individuele partij);
  • een erkende kwaliteitsverklaring (wordt gebruikt voor bouwstoffen uit een gecontroleerd productieproces); 
  • een fabrikant-eigenverklaring (een verklaring voor hoogwaardige bouwstoffen uit een gecontroleerd proces).

  Aantonen kwaliteit grond (en baggerspecie)

  Grond of baggerspecie moet voldoen aan samenstellingswaarden. Deze maximale waarden hangen voor landbodems samen met de kwaliteit van de bodem en de functie ervan. Gemeenten kunnen eigen maximale waarden afleiden voor de lokale bodem binnen een bepaalde bandbreedte. Dit gebeurt via het zogenaamde gebiedsspecifieke kader.
  Gemeenten die dit kader niet gebruiken, vallen onder het generieke (landelijke) kader. Dit kader kent achtergrondwaarden (relatief schone grond), functieklasse wonen en functieklasse industrie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid grond of baggerspecie te gebruiken in een grootschalige bodemtoepassing, en er zijn regels voor het verspreiden van baggerspecie.
  De kwaliteit van grond en baggerspecie wordt aangetoond met een milieuhygiënische verklaring. Voor grond en baggerspecie onderscheiden we dezelfde drie soorten verklaringen als voor bouwstoffen gelden:

  • de partijkeuring;
  • de erkende kwaliteitsverklaring;
  • de fabrikant-eigenverklaring.

  Daarnaast zijn er twee extra verklaringen: een verklaring op grond van een bodemkwaliteitskaart (gekoppeld aan het gebiedsspecifieke kader) en een verklaring op grond van bodemonderzoek.

  Erkenning voor monstername grond en bouwstoffen

  Monsterneming van partijen mag alleen uitgevoerd worden door instanties en personen die door het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn erkend. Wij hebben die vereiste erkennig voor partijkeuringen van:

  • grond en baggerspecie (SIKB-protocol 1001);
  • niet-vormgegeven bouwstoffen (SIKB-protocol 1002)
  • vormgegeven bouwstoffen (SIKB-protocol 1003).

  Laboratoriumonderzoek grond en bouwstoffen

  De analyses worden altijd uitbesteed aan een geaccrediteerd milieulaboratorium.

  Uitbesteding van werkzaamheden

  Als werkzaamheden aan derden moeten worden uitbesteed, zoals bijvoorbeeld het machinaal plaatsen van boringen, dan zien wij toe op de kwaliteit van deze werkzaamheden.

  Contactpersonen grond en bouwstoffen

  Voor meer informatie over onderzoek van grond en bouwstoffen kunt u contact opnemen met Henk Jan Perebolte, e-mail h.perebolte@omwb.nl, of Jan Willem van Zon, e-mail j.vanzon@omwb.nl.