Nieuws

   Thema's


  Onderzoek water

  Zwemwater

  Het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ) bevat eisen waaraan zwemwater moet voldoen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in badinrichtingen, ingericht voor het zwemmen of baden anders dan in oppervlaktewater (bassins), en badinrichtingen ingericht voor het zwemmen of baden in oppervlaktewater (recreatieplassen). De omgevingsdienst is geaccrediteerd voor het uitvoeren van monsternemingen en veldmetingen (vrij- en totaal beschikbaar chloor, pH, zuurstof, geleidbaarheid, doorzicht, etc.) van zwemwater uit bassins en oppervlaktewater.

  Oppervlaktewater

  Behalve in het kader van het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden kan het ook om andere redenen noodzakelijk zijn oppervlaktewater te bemonsteren. Bijvoorbeeld het controleren van oppervlaktewater waarop een bedrijf afvalwater loost of het in kaart brengen van de toekomstige gebruiksmogelijkheden van een plas. De wijze waarop de monsterneming in het kader van dergelijke onderzoeken moet worden uitgevoerd, is vastgelegd in de NEN 6600-2. De omgevingsdienst is geaccrediteerd om monsternemingen van oppervlaktewater conform NEN 6600-2 uit te voeren.

  Afvalwater

  Veel bedrijven gebruiken water in hun productieproces. Bij dit proces wordt het water verontreinigd. Het verontreinigde water wordt vervolgens, al dan niet na zuivering door het bedrijf, geloost op het oppervlaktewater of het riool. In veel gevallen worden eisen gesteld aan de kwaliteit van het afvalwater. Om de kwaliteit van het afvalwater te controleren, moeten in de meeste gevallen monsters worden genomen. De wijze waarop monsters van afvalwater moeten worden genomen, is beschreven in de NEN 6600-1. Om de kwaliteit van het afvalwater te contoleren kan de omgevingsdienst onderzoeken uitvoeren door middel van steekmonsters conform NEN 6600-1.

  Legionella

  Legionella is een bacterie die de veteranenziekte kan veroorzaken. Infectie vindt plaats door het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water, verspreid in de lucht (aerosolen). Water kan besmet raken met legionella als het gedurende langere tijd te warm (koud water) of niet warm genoeg (warm water) is geweest. De wijze van monsterneming van water uit douches en kranen ten behoeve van de bepaling van de aanwezigheid van legionellabacterieën is beschreven in de NEN 6265. De omgevingsdienst is geaccrediteerd om monsternemingen uit te voeren ten behoeve van de bepaling van de aanwezigheid van legionellabacterieën.

  Laboratoriumonderzoek water

  De analyses worden altijd uitbesteed aan een geaccrediteerd milieulaboratorium.

  Contactpersonen onderzoek water

  Voor meer informatie over wateronderzoek kunt u contact opnemen met Henk Jan Perebolte, e-mail h.perebolte@omwb.nl, of Jan Willem van Zon, e-mail j.vanzon@omwb.nl.