Nieuws

   Thema's


  Ruimtelijke planning en milieu


  Ruimtelijke planning vraagt om een integrale aanpak. Door milieubelangen zo vroeg mogelijk bij de ruimtelijke planvorming te betrekken, kunnen gemeenten hun ruimtelijke, economische en milieuambities maximaal op elkaar afstemmen. Dat biedt de beste kans op duurzaamheid en een optimale kwaliteit van de leefomgeving. Bovendien voorkomt een samenhangende aanpak dat milieuwet- en regelgeving in een latere fase belemmeringen vormen, die projecten onnodig vertragen. De omgevingsdienst is voor gemeenten adviseur in het ruimtelijk ontwikkelingstraject. Zowel bij kleine ruimtelijke opgaven als bij complexe en grootschalige projecten.

  Raakvlakken milieu en ruimtelijke ontwikkeling

  De raakvlakken tussen milieu en ruimtelijke ontwikkeling zijn velerlei:

  • zonering als algemeen ordenend instrument
  • bodemkwaliteit
  • water
  • geluidhinder
  • luchtkwaliteit
  • geurhinder
  • externe veiligheid
  • flora & fauna

  Werkbare adviezen op maat

  Het vinden van oplossingen waarbij de verschillende aspecten tot hun recht komen, is de uitdaging. De omgevingsdienst beschikt over kennis van alle milieuaspecten en is goed bekend met de lokale milieusituatie. Ook zijn wij thuis in de ruimtelijke ordeningspraktijk ter plaatse. We zijn daardoor in staat de samenhang tussen milieu en ruimte in beeld te brengen, bij te dragen aan creatieve oplossingen en actief met u mee te denken. Wetgeving en normen worden vertaald naar op maat gesneden en werkbare integrale adviezen. In alle fasen van het ontwikkelingstraject, van haalbaarheidsstudie tot en met een eventuele beroepsprocedure.

  Breed palet van diensten

  De omgevingsdienst kan gemeenten ondersteunen en adviseren op het gehele terrein van de milieukunde in relatie tot ruimtelijke ordening, zoals:

  • beleidsadvisering
  • locatie- en haalbaarheidsstudies
  • quickscan milieu
  • opstellen milieuparagrafen bestemmingsplannen
  • verrichten van milieuonderzoeken
  • beoordeling quickscans, milieuparagrafen, milieuonderzoeken en milieueffectrapportages

  Onze milieuadviseurs  zijn goed bekend met de organisatie en de ruimtelijke ordenings- en milieuprocedures bij de lokale overheden. In geval van pieken, een tekort aan milieu­experts/(milieu)planologen of bij speciale projecten kunnen de adviseurs ook gedeta­cheerd worden voor (deel)projectleiding of uitvoering van milieu­taken.

  Informatie

  Bel voor meer informatie via ons centrale nummer 013 - 206 01 00 of mail naar Roel Peters, r.peters@omwb.nl.