Nieuws

   Thema's


  Externe veiligheid


  foto: externe veiligheid spoorwegemplacementHet beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor en door buisleidingen vereist specialistische kennis. De omgevingsdienst, het expertisecentrum in Noord-Brabant voor externe veiligheid, ondersteunt gemeenten in dit veelomvattende en specialistische werkveld.

  informatie voor inwoners

  Kwantitatieve risicoanalyse: QRA

  De QRA (Quantitative Risk Assessment) is een belangrijke methodiek om de kans op en de effecten van incidenten te bepalen bij het gebruiken, bewerken, vervoeren en opslaan van gevaarlijke stoffen. De medewerkers op het gebied van externe veiligheid maken veelvuldig gebruik van deze methodiek voor kwantitatieve risicoanalyse, zodat zij opdrachtgevers kunnen voorzien van objectieve informatie over de risico's van de genoemde activiteiten. Er wordt daarbij gebruikgemaakt van actuele rekenprogramma's, zoals RBM, het programma waarmee de risico's voor transportassen (exclusief buisleidingen) kunnen worden berekend, en SAFETI-NL, het wettelijk verplichte rekenprogramma voor het vervaardigen van QRA's. Maar ook andere berekeningstechnieken, zoals de LPG-rekentool, kunnen ingezet worden voor een optimale risico-analyse.

  Beleidsvisie

  De gemeente die haar (nieuwe) beleid op het gebied van externe veiligheid gaat formuleren, neemt een omvangrijke taak op zich. De omgevingsdienst biedt daarbij ondersteuning, bijvoorbeeld door het in beeld brengen van alle bestaande risico's en het opstellen van een (concept) beleidsplan. Ook bij de implementatie van beleid kunnen wij ondersteuning bieden. We stellen complete uitvoeringsprogramma op, met alle noodzakelijke verbeteracties, een planning en een kostenraming. Een voorbeeld van zo'n verbeteractie kan een voorstel zijn voor een alternatieve, minder risicovolle route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

  Coaching

  In opdracht van het Programmabureau Brabant Veiliger organiseren we coachingsdagen voor gemeenten in de regio. Een van de conclusies daaruit is dat een consistente beleidsvisie ten aanzien van externe veiligheid voor elke gemeente onontbeerlijk is. Op verzoek van gemeenten kan een vervolgtraject op maat worden georganiseerd, bijvoorbeeld in de vorm van een opfrisdag.

  RIS (Risico-informatiesysteem)

  Elke gemeente dient via het RRGS (Risico Register Gevaarlijke Stoffen) een bijdrage te leveren aan het landelijke Risico Informatiesysteem (RIS). Per provincie wordt deze informatie voor de burgers inzichtelijk gemaakt via de provinciale risicokaart. Het team externe veiligheid heeft veel ervaring met het efficiënt uitvoeren van alle taken die voor het beheren en actualiseren van het RIS noodzakelijk zijn.

  Informatie

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees Aarts, K.Aarts@omwb.nl, of Lilian Weeda, L.Weeda@omwb.nl

  Lees ook: Externe veiligheid te veel voor RO'er alleen (artikel overgenomen uit ROmagazine, 1/2 2013, www.romagazine.nl.)