Beschikkingsaanvragen Wbb Breda, Tilburg en provincie

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Wet bodembescherming (Wbb) verdwijnt daarmee. Wel wordt overgangswetgeving van kracht voor aanvragen voor de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Tilburg en Breda.

Wat betekent dit?

De bodemverontreinigingen waarvan de sanering:

– of al is gestart
– of een beschikking op het saneringsplan is genomen
– of een BUS (Besluit Uniforme Saneringen)-melding is ingediend
blijven onder het huidige wettelijke regiem van de Wet Bodembescherming vallen.

Aanvraag beschikking ernst en spoed

Heeft u voor een bodemverontreiniging een beschikking ernst en spoed nodig? Deze moet definitief zijn voordat de Omgevingswet in werking treedt, dus uiterlijk 31 december 2023.

Daarom word aangeraden om de aanvraag voor de beschikking ernst en spoed uiterlijk 17 september 2023 (15 weken voor inwerkingtreding van de Omgevingswet) te doen bij de uitvoerende organisaties Wbb voor de provincie of de gemeente Breda en Tilburg. Dat is in Midden- en West-Brabant de OMWB. Dit kan via het formulier op onze website.

Dient u na 17 september 2023 een melding ernst en spoed in? Dan kunnen wij niet garanderen dat er tijdig een beschikking is, met als gevolg dat deze verontreiniging onder de Omgevingswet gaat vallen, waarbij de gemeente het bevoegd gezag is. Mocht dit het geval zijn dan nemen wij contact met u op.

Aanvragen saneringsplan

Bij de aanvraag van een saneringsplan moet ook een besluit genomen zijn of worden genomen over de ernst en spoed van de verontreiniging heeft de Raad van State meerdere malen aangegeven.

Let op: we kunnen geen beschikking op een saneringsplan afgeven als er nog geen beschikking ernst en spoed is.

  • Heeft u al een beschikking ernst en spoed aangevraagd voor uw saneringsplan en is er geen spoedbeschikt?
    Dan kunt u uw aanvraag voor een saneringsplan indienen totdat de Omgevingswet in werking treedt. Dat betekent dus tot 31 december 2023. Dit kan via het formulier op onze website.
  • Heeft u al een beschikking ernst en spoed aangevraagd en is wel spoed beschikt?
    Dan kunt u uw aanvraag voor een saneringsplan indienen ook als de Omgevingswet in werking is getreden. Dit kan via het formulier op onze website.
  • Heeft u nog geen beschikking ernst en spoed aangevraagd voor uw saneringsplan?
    Dan kunt u het beste een melding beschikking ernst, spoed en saneringsplan indienen uiterlijk 17 september 2023 (15 weken voor inwerkingtreding van de Omgevingswet), bij de uitvoerende organisaties Wbb voor de provincie of de gemeente Breda/Tilburg. Dat is in Midden- en West-Brabant de OMWB. Dit kan via het formulier op onze website. Alleen dan kunnen wij garanderen dat de beschikking ernst en spoed juridisch stand houdt.
  • Dient u na 17 september 2023 een melding ernst, spoed en saneringsplan in?

In het overgangsrecht wordt niet dat het nog mogelijk is om een beschikking ernst en spoed te nemen na inwerkingtreden van de Omgevingswet (de Wet bodembescherming is dan al ingetrokken). Er moet namelijk een besluit op ernst en spoed genomen zijn voordat een besluit kan worden genomen over het saneringsplan.

Wij zullen hier pragmatisch mee omgaan: als een beschikking ernst en spoed in combinatie met een saneringsplan wordt ingediend voor 31 december 2023, zullen wij een beschikking ernst, spoed en saneringsplan nemen. Wij garanderen echter niet dat deze beschikking bij ingesteld beroep of bezwaar juridisch stand houdt.

Voor alle aanvragen geldt: Houdt rekening met de aanvullende gegevens die in veel gevallen gevraagd worden en tel de benodigde tijd om die gegevens aan te leveren op bij de vijftien weken.

Voormalige stortplaatsen

Voor werkzaamheden op een voormalige stortplaats is in het kader van de Interim-Omgevingsverordening (IOV) van de provincie Noord-Brabant een ontheffing nodig (indienen hergebruiksplan) of moet een melding gedaan worden. Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de provincie hiervoor bevoegd gezag. Daarna gaan de bevoegdheden voor voormalige stortplaatsen over naar de gemeenten. Voor eerder genomen besluiten in het kader van de IOV kan overgangsrecht van toepassing zijn, in welk geval de provincie bevoegd gezag blijft.

 

U kunt uw aanvraag voor een ontheffing of melding indienen bij de provincie Noord-Brabant totdat de Omgevingswet in werking treedt. Dat betekent dus tot en met 31 december 2023. Hiervoor kunt u nadere informatie vinden op de website van de provincie Noord-Brabant (www.brabant.nl/stortplaatsen).