Nieuws

   Thema's


  Integraal toezicht Wabo

  en Activiteitenbesluit


  Overheidsdiensten die belast zijn met toezicht en handhaving moeten steeds effectiever handhaven. Uit kostenoverwegingen, maar ook omdat de rijksoverheid als beleid heeft de lastendruk voor het bedrijfsleven te verminderen. Om dit te realiseren zoeken we afstemming met de andere handhavingspartners en stellen zo mogelijk een gezamenlijk handhavingsprogramma op. We overleggen met gemeenten en provincies over de gewenste ondersteuning. Maatwerk is daarbij ons uitgangspunt en samenwerking is mogelijk op verschillende wijzen:

  • in een volledig integraal toezicht op de Wabo en het Activiteitenbesluit;
  • door afspraken over gezamenlijk toezicht met (gemeentelijke) toezichthouders;
  • door het uitvoeren van signaaltoezicht;
  • door specifieke invulling afhankelijk van de aard van het toezicht.

  De omgevingsdienst kan, afhankelijk van de gekozen methodiek, samen met deelnemende gemeenten het integraal toezicht- en handhavingsprogramma vastleggen. Afspraken kunnen bekrachtigd worden met een convenant, waarin de partners (o.a. gemeenten, waterschappen, provincie, brandweer, arbeidsinspectie en politie) participeren. Vervolgens kan jaarlijks, samen met andere disciplines, een integraal programma opgesteld worden dat de samenwerkende partners uitvoeren. Bij de uitvoering hanteren we de handhavingsstrategie ‘Zo handhaven wij in Brabant'. Gemeenten of provincies bepalen uiteraard uiteindelijk zelf hoe en in hoeverre controles integraal worden uitgevoerd.

  Toezicht en handhaving buiten kantoortijd

  De meeste bedrijven draaien vooral overdag, maar veel ook 's avonds of 's nachts. Ook buiten kantooruren moet het mogelijk zijn om toezicht en handhaving uit te voeren bij bijvoorbeeld volcontinubedrijven of de horecabranche. De omgevingsdienst voert daarom desgewenst de integrale handhaving ook uit buiten kantoortijd. Daarbij kunnen alle aspecten van de omgevingsvergunning meegenomen worden.