Nieuws

   Thema's


  Toezicht bij intensieve veehouderij

  (met name IPPC bedrijven)


  De intensieve veehouderij is een gespecialiseerde bedrijfstak waarvoor specifieke nationale en internationale wet- en regelgeving geldt. Naast de Wet milieubeheer en onder meer het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij ('Besluit huisvesting') en het Activiteitenbesluit milieubeheer, zijn ook de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij van toepassing. Sinds enkele jaren is de IPPC-richtlijn in werking getreden. Bedrijven die hieronder vallen, worden ook wel gpbv-installaties genoemd. Deze IPPC-richtlijn richt zich op het verminderen van de uitstoot van fijn stof en ammoniak en op beperking van de geuroverlast tot een minimum. Ze geldt voor bedrijven met dierplaatsen voor meer dan:

  • 750 zeugen, of
  • 2000 vleesvarkens, of
  • 40.000 stuks pluimvee

  Best beschikbare technieken

  Wanneer een bedrijf binnen de normen van de IPPC valt, moet het voldoen aan de strenge eisen van de best beschikbare technieken (BBT-eisen). Om te beoordelen of een bedrijf aan die eisen voldoet, toetsen de ervaren toezichthouders van de omgevingsdienst in opdracht van gemeenten of de provincie verschillende aspecten van het bedrijf en de bedrijfsvoering. De toezichthouders zijn uiteraard thuis in de laatste edities van de wetgeving en in recente technische ontwikkelingen.
  Omdat de dierenverblijven een grote emissiebron zijn, is het belangrijkste aspect waar aandacht aan wordt geschonken het huisvestingssysteem. Hiervoor bestaan meerdere stalsystemen, waarbij met name de luchtwassers en systemen met een snelle droging van de mest erg in opkomst zijn.
  Andere aspecten die de toezichthouders beoordelen op de BBT-eisen zijn onder meer:

  • de gehanteerde voerstrategie,
  • het omgaan met (spui)water,
  • energiegebruik,
  • wijze van opslag van mest,
  • behandeling van mest.

  Wanneer een bedrijf niet BBT-proof is, zullen de toezichthouders namens het bevoegd gezag altijd trachten eerst in overleg met het bedrijf ervoor te zorgen dat de best beschikbare technieken worden toegepast.

  Integrale milieucontrole

  Voorafgaande aan een integrale milieucontrole toetsen de toezichthouders of een milieuvergunning in werking is getreden en of deze vergunning voldoet aan de BBT-eisen (met andere woorden of de vergunning IPPC-proof is). Met name bij agrarische IPPC-bedrijven spelen vaak ook ruimtelijkeordeningsprocedures mee vanwege het vergroten of aanpassen van het bedrijf. De controles bij deze veehouderijen kunnen dan ook, indien van toepassing en op verzoek, worden uitgebreid met controles vanuit andere disciplines (bijvoorbeeld bouwen). Tijdens het controlebezoek beoordelen de toezichthouders of het bedrijf in overeenstemming met de vergunning in werking is en of het de (complexe) verschillende voorschriften naleeft. Zo nodig zetten zij het handhavingstraject in gang volgens de vaste handhavingstrategie die voor Noord-Brabant is opgesteld.

  Informatie

  Bel voor meer informatie via ons centrale nummer 013 - 206 01 00 of mail naar Kimmo Hornman, K.Hornman@omwb.nl.