Nieuws

   Thema's


  Agrarische vergunningen


  De agrarische sector is volop in beweging, zeker op het gebied van milieubeheer. Zo verandert bijvoorbeeld voortdurend de wet- en regelgeving ten aanzien van ammoniak-, geur- en fijnstofuitstoot. De omgevingsdienst volgt deze specialistische ontwikkelingen op de voet en participeert in lokale, regionale en landelijke werkgroepen.

  Vergunningverlening

  De omgevingsdienst voert diverse taken uit in het kader van de (advisering over) vergunningverlening:

  • het informeren van de wettelijke adviseurs en het beoordelen van hun adviezen;
  • het behandelen en beoordelen van zienswijzen ter advisering van B&W;
  • het vervaardigen van de ontwerpbeschikking (considerans en voorschriften).

  Vanaf de ontwerpbeschikking tot aan het opstellen én verzenden van beschikking en begeleidende brief, vindt de behandeling in overleg met de gemeente plaats. Wordt beroep ingesteld, dan kan juridische ondersteuning op maat worden geboden, zoals het opstellen van de pleitnota en het vertegenwoordigen van de gemeente ter zitting.

  Ondersteuning op maat

  Wij verzorgen ook onderdelen van de procedure of specifieke vragen en problemen. Bijvoorbeeld juridische advisering over een beroepszaak of een zienswijze. Ook kan antwoord gegeven worden op een veelheid aan vragen. Past een bedrijf de best beschikbare techniek toe? Voldoet een stalsysteem aan de voorschriften van vergunning? Is het opstellen van geurbeleid gewenst?

  Deskundig en betrokken

  Onze vergunningverleners zijn thuis in de laatste edities van de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet geurhinder en veehouderij, de IPPC-richtlijn en het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. Ze verzorgen ook de toetsen van de Verordening ruimte en bijeenkomsten over dit onderwerp. Ze participeren in het BPO-overleg en de agrarische redactie van SESOM (Royal Haskoning).

  Informatie

  Bel voor meer informatie via ons centrale nummer 013 - 206 01 00 de afdeling Landelijke omgeving, vergunningen.