Nieuws

   Thema's


  Milieumeldingen


  In 2008 is het besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer in werking getreden, onder de naam BARIM. Sinds 1 januari 2013 heet dit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Doel van het Activiteitenbesluit is burgers en bedrijven sneller duidelijkheid te geven over de voorwaarden waaronder de voorgenomen activiteit is toegestaan. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft hiervoor een digitale module ontwikkeld, waarin aan de hand van vragen kan worden bepaald of er sprake is van een type A-, type B- of type C-inrichting.

  Beoordeling melding

  Bedrijven die vallen onder type B van het Activiteitenbesluit, doen een melding via het digitale meldingsformulier van Infrastructuur en Milieu. Gemeenten kunnen dit formulier eerst zelf ontvangen, maar ook meteen laten doorzenden naar de omgevingsdienst, die de melding dan integraal beoordeelt en zonodig maatwerkvoorschriften opstelt en conform de speciale procedurele vereisten afhandelt.

  Maatwerkvoorschriften

  Soms kan een bedrijf niet aan de normen in het Activiteitenbesluit voldoen. Het bevoegd gezag kan in zulke gevallen toch milieuruimte geven door het vaststellen van de zogenaamde maatwerkvoorschriften. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan extra geluidsruimte. Door lokaal maatwerk te leveren kunnen bedrijven zich dan toch op een weinig milieubelastende manier op een locatie vestigen. De omgevingsdienst ondersteunt bij het opstellen van deze maatwerkvoorschriften en kan de procedures voor gemeenten uitvoeren, of adviseren over onderdelen van de behandeling van een melding.