Welke milieumelding hoort waar?

Bij de MilieuKlachtenCentrale kunnen inwoners terecht met klachten over milieuoverlast die (veelal) veroorzaakt wordt door bedrijven of bedrijvigheid. Soms hoort deze melding bij een andere instantie thuis. Hier leest u welke melding waar thuishoort.

De MilieuKlachtenCentrale behandelt:

 • overlast veroorzaakt door bedrijven of industrieterreinen (denk aan geur-, geluid-, stof-, licht- of trillingshinder, bodem- of luchtverontreiniging)
 • milieuschade veroorzaakt tijdens een incident
 • natuurgerelateerde overtredingen (i.h.k.v. de Wet Natuurbescherming) binnen en buiten de bebouwde kom.

Bel de MilieuKlachtenCentrale op 073-681 28 21 of meld digitaal via milieuklachtencentrale.nl

Meldingen die de MilieuKlachtenCentrale níet behandelt:

 

De gemeente gaat over…

 • hondenpoep, zwerfvuil en ongedierte
 • ophalen van huisvuil en groenonderhoud
 • overlast van een (particuliere) open haard, allesbrander, houtkachel of vuurkorf
 • sluitingstijden van horeca
 • geluidsoverlast door evenementen
 • parkeerproblemen
 • overlast bij bouw- en sloopwerkzaamheden
 • een illegaal bedrijf in een woonhuis (betreft meestal het bestemmingsplan)
 • overlast van particulieren/buren (niet zijnde een bedrijf)

Veel gemeenten gebruiken voor deze meldingen de apps ‘BuitenBeter’ en/of ‘Fixi’. Ga bij uw gemeente na of het ook mogelijk is deze te gebruiken.

De politie gaat over…

 • openbare orde en overlast van hangjongeren
 • overlast bij afsteken van vuurwerk door particulieren
 • eerste aanspreekpunt voor drugsdumpingen, chemisch (drugs)afval in jerrycans of vaten

Bel 0900-8844

Overige meldingen

 • overlast in het buitengebied (stropen, wildcrossen, verbranden of dumpen van afval) > bel Samen Sterk in Brabant (SSiB): 0900-9965432 of www.ssibbrabant.nl
 • Overlast van militaire vliegtuigen? > neem contact op met Defensie via 0800-022 60 33
 • (extreme) hinder bij het uitrijden van mest of verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen > bel de NVWA: 0900-0388
 • verkeerslawaai of uitlaatgassen > bel de wegbeheerder. Dit is de gemeente, provincie of Rijkswaterstaat. Dit staat op de wegbeheerderskaart op rijkswaterstaat.nl
 • verontreiniging van oppervlaktewater > bel het Waterschap of, bij grotere wateren, Rijkswaterstaat (meldpuntwater.nl)
 • Weet u iets over een criminele (milieugerelateerde) activiteit (denk aan drugslabs/-dumpingen), bel dan 0900-8844. Wilt u anoniem blijven? Meld het via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Twijfelt u?

Bij twijfel ontvangen we een melding liever wél dan niet. Soms ligt de afhandeling bij verschillende partijen, afhankelijk van de oorzaak. Denk daarbij aan geurhinder van een “chemische lucht” uit het riool.

Disclaimer: De inhoud van deze pagina is met de grootste zorg samengesteld. Het is ons streven om zo actueel mogelijke informatie te geven. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via info@omwb.nl.
Dient u uw milieuklacht anoniem in? Dan wordt deze klacht alleen risicogericht, dus bij een (dreigende) milieugevaarlijke situatie in behandeling genomen. Dat betekent in de praktijk dat we het merendeel van de anonieme milieuklachten niet (direct) behandelen.