Vragen Webinar Omgevingswet voor bedrijven 6 februari 2024

Wat is het verschil tussen de gevolgklassen?

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet vallen bouwwerken in gevolgklasse 1 onder het stelsel van Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Dat geldt voor nieuwbouw (verbouw volgt op z’n vroegst op 1 januari 2025). Gevolgklassen 2 en 3 volgen naar verwachting na evaluatie van het stelsel.

  • Gevolgklasse 1: Vrijstaande eengezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijtjeswoningen, inclusief eventuele garages en andere soorten aanbouwen. Voorwaarde is dat deze woningen op de grond staan en niet op een ander bouwwerk of op een andere woning worden gebouwd. Appartementen zijn dus uitgesloten van gevolgklasse 1.
  • Gevolgklasse 2: Hierbij valt te denken aan bibliotheken, gemeentehuizen, onderwijsgebouwen, woongebouwen tot 70 meter hoogte. Deze gevolgklasse bestrijkt op deze manier een breed spectrum aan verschillende typen bouwwerken en gebruik.
  • Gevolgklasse 3: bouwwerken zoals metrostations, voetbalstadions, ziekenhuizen en gebouwen hoger dan 70 meter.

Zijn er al voldoende gecertificeerde kwaliteitsborgers beschikbaar en waar vind je deze personen?

Ja, er zijn er voldoende, je vindt kwaliteitsborgers die in het register van de Toelatingsorganisatie. Kijk op tlokb.nl

Hoe wordt de activiteit bouwen (technisch) getoetst bij een verbouwing? Wkb is minimaal uitgesteld tot 1 jan 2025

De activiteit bouwen (technisch) is een BBL-toets die het bevoegd gezag nog doet omdat een initiatiefnemer een technische vergunning heeft aangevraagd voor de bouwactiviteit (ipv het doen van een Bouwmelding voor een GK1)

Is de Kwaliteitsborger uit de ontwerpfase dezelfde als in de uitvoering? Met andere woorden: moet de aannemer met de Kwaliteitsborger werken die de initiatiefnemer in het voortraject kiest?

Is wel het meest ideale, dat scheelt tijd en geld. Het is echter niet verplicht.

Zijn de processchema’s als pdf te downloaden?

Ja dat kan via Gemma Online.

Is de kwaliteitsborger risicodragend? Wat als er fouten gemaakt worden door die kwaliteitsborger in de uitvoeringsfase?

De kwaliteitsborger moet goed controleren. Als daar klachten over komen kan de toelatingsorganisatie bepalen dat de kwaliteitsborger niet meer als zodanig mag optreden.

Wat is het voordeel van de externe kwaliteitsborger ten opzichte van het oude systeem?

De Wkb is bedoeld om een extra kwaliteitsimpuls te geven aan bouwen.

In het verleden kon je de bestemming via de bor wijzigen, bestaat de regeling nog steeds?

Met de komst van de Omgevingswet bestaat het bestemmingsplan niet meer. Het bestemmingsplan is opgenomen in het Omgevingsplan. Indien het initiatief niet past binnen het omgevingsplan zijn er twee mogelijkheden, namelijk een aanvraag indienen voor:

  • Buitenplanse omgevingsplan activiteit (BOPA)\
  • Wijzigen van het omgevingsplan

Is er aan de ideefase/verkenning een termijn gekoppeld voor de gemeente?

Voordat het initiatief wordt ingediend kan een initiatief worden besproken. Hiervoor gelden geen wettelijke termijnen. Vaak zijn er wel interne richtlijnen voor behandeltermijnen.

Is het altijd verstandig om alles in een keer aan te vragen of eerst het ruimtelijk deel en vervolgens technisch?

Dat is sterk afhankelijk van het project. wil je eerst een planologische vergunning voor herfinanciering voordat je technisch gaat uitwerken.

Moet iedere milieubelastende activiteit afzonderlijk gemeld worden?

Nee, via het DSO kunnen alle meldingen (en eventuele vergunningen) in één keer worden aangevraagd.

Vroeger kon je een vergunning krijgen “onder voorwaarden”. Voor nader aan te leveren gegevens, zoals uitvoeringsberekeningen en nadere detailtekeningen. Bestaat dat nog binnen de nieuwe regels?

Het voldoet aan het omgevingsplan of niet, dit bestaat dus niet meer.

Kan een ‘milieuvergunning’ ook gecombineerd worden met de melding van milieubelastende activiteiten?

Ja, Via het DSO kunnen alle meldingen (en eventuele vergunningen) in één keer worden aangevraagd.

Vragen Webinar Omgevingswet voor bedrijven 21 februari 2024

Mijn bedrijf verzorgt tuinaanleg voor particulieren, met geregeld ook bouwactiviteiten zoals het bouwen van inbouwzwembaden en houten tuingebouwen, zoals overkappingen. Eerder checkten onze klanten bij de gemeente (meestal via een invulportal van de gemeente) of een vergunning nodig was. Begrijp ik goed dat dat niet meer zo is? Hoe weet ik wanneer er wel of geen melding moet worden gemaakt?

Je kunt de vergunningcheck doen. Daar is alles op zichtbaar.

Blijven Type A-B-C bedrijven bestaan? Of is het nu per MBA ingeregeld?

Type A, B en C bedrijven hoort bij de oude wetgeving (WABO). We gaan nu kijken naar de MBA’S binnen één bedrijf. Bij elke aanvraag of toezicht wordt er gekeken welke MBA’s van toepassing zijn bij het betreffende bedrijf. Binnen één bedrijf kunnen zowel vergunningsplichtige als meldingsplichtige MBA’s voorkomen.

De gemeente heeft meer bevoegdheden. Wanneer kan een college besluiten wanneer is een raadsbesluit nodig?

Als het gaat om de kerndocumenten (omgevingsvisie, omgevingsplan) die de gemeente moet maken, gaat het om een raadsbesluit. Het college bereidt voor maar de raad maakt het besluit. In sommige gevallen kan de raad het delegeren naar het college maar dit komt zelden voor.

Hoe werken niet vergunningplichtige activiteiten voor de complexe bedrijven (IPPC)? Is hierbij ook melden voldoende?

Ook de meldingsplichtige milieubelastende activiteiten (MBA’s) moeten via het omgevingsloket kenbaar worden gemaakt. In sommige gevallen kunnen deze MBA’s alsnog vergunningsplicthtig zijn. Dit is het geval wanneer de meldingsplichtige MBA functioneel ondersteunend is aan een vergunningsplichte MBA.

Wanneer je als bedrijf iets wilt regelen, doe je dit via de E-herkenning of DigiD?

E-herkenning is voor een bedrijf het handigst. Je kunt iemand of een bedrijf mandateren zodat je als persoon of als bedrijf aanvragen kunt indienen via DigiD namens het bedrijf.

Zijn er kosten verbonden aan een conceptverzoek?

Dat is per gemeente verschillend. Neem dit mee in de voorbereiding om vooraf te infomeren bij uw gemeente. Indien er kosten aan verbonden zijn, worden deze verrekend in de procedure daarna.

Wat als je minder dan 4 weken voor de start van een activiteit weet dat die gaat plaatsvinden?

Goede voorbereiding is van belang i.v.m. de wetgeving. Mocht het door omstandigheden toch voorkomen, neem dan zo snel mogelijk contact op met je bevoegd gezag (vaak de gemeente).

Komt er een richtlijn voor de duur van een conceptverzoek? Dit kan in de praktijk maanden duren.

De richtlijn komt er niet. Hiervoor kun je in gesprek met het bevoegd gezag.

Vooraf controleren of er een vergunningsplicht, kan via de vergunningscheck. Is dat gratis?

Bij het omgevingsloket kun je een vergunningscheck doen. De vergunningscheck geeft aan of je een melding moet hebben. De vergunningscheck is niet juridisch bindend maar geeft wel een goed beeld wat je wel of niet nodig hebt. De vergunningscheck kan door iedereen gratis online worden gedaan.

Wordt de vergunningscheck vastgelegd in de bestanden?

De bestanden worden niet vastgelegd in de vergunningscheck. Je kunt vanuit de vergunningscheck wel naar de aanvraag, dan blijft de ingevulde informatie als concept bestaan. Pas wanneer het verstuurd wordt naar het bevoegd gezag is de aanvraag ingediend.

Wat is er gebeurd met Milieu-neutraal en hoe wordt dit gezien?

We hadden eerst te maken met de WABO-wetgeving, wet milieubeheer en de activiteitenbesluit. Deze regels zijn nog steeds hetzelfde alleen worden ze anders genoemd. Er zijn geen zwaardere of lichtere normen opgenomen. Aanpassingen binnen een bedrijven dienen via het Omgevingsloket te worden gemeld/aangevraagd.

Als blijkt dat er alleen een meldingsplicht is, is er dan ook een risico dat gemeenten reageren met een antwoord dat iets niet mag worden gebouwd? Of moet ik melden zien als: ik doe een melding en daarmee is het afgedaan en kan ik verder?

Het kan zijn dat de gemeente aangeeft dat een melding alleen niet voldoende is en hier ook een bouwvergunning voor nodig is.

Valt een transformatie (herbestemmen van bijvoorbeeld een kantoor ombouwen naar appartementen) onder gevolgklasse 1?

Bij IPLO kun je de gevolgklasse terugvinden. Mocht het vallen binnen gevolgklasse 1 dan zal verbouw pas vanaf 1 -1-2025 onder de Wkb vallen.

Is er een lijst waarop dit allemaal staat? Wat er onder klasse 1/2/3 valt?

Het heeft te maken met de risicofactor. Bij klasse 1 zijn de risico’s klein, bij klasse 2 zijn ze wat groter en klasse 3 heeft grote gevolgen. Bij IPLO kun je de gevolgklasse terugvinden. Dit is opgenomen in het besluit bouw en leefomgeving (BBL)

Kan een bouwvergunning ook onder de Bbl met terugwerkende kracht worden aangevraagd?

Dit is niet mogelijk. Je hebt te maken met wettelijke termijnen.

Moet diegene die de aanvraag doet zelf een kwaliteitsborger regelen? Wat voor iemand of instantie is dat en hoe vind je die? En wat laat je die dan precies borgen?

De aanvrager is diegene die het hele proces moet regelen en betalen.

Zijn er momenteel genoeg kwaliteitsborgers en moet de initiatiefnemer deze kosten zelf betalen?

Ja, er zijn genoeg kwaliteitsborgers. De aanvrager is diegene die het moet betalen.

Kun je voor je bedrijf bekijken welke vergunningen er op een locatie actief zijn? Welke vergunningen heb je op dit moment, bv milieu.

Vanwege de AVG kan alleen de eigenaar kijken of er actieve vergunningen zijn.

Zijn die kosten vastgesteld of kan ieder zijn prijs bepalen?

De tarieven zijn wisselend. Dit is afhankelijk van het instrument dat je kiest, het type bouwwerk en mate van begeleiding.

De kwaliteitsborger neemt voor een groot deel de toetsingstaken van de gemeente over. Worden de legeskosten dan ook lager?

Op het moment dat een aanvraag gedaan wordt, zijn er legeskosten van de gemeenten maar bij een melding zijn er geen legeskosten.

Nu de verlening van rechtswege vervalt: wat gebeurt er als de fatale termijn verloopt? Ook in samenhang met de (beschikbaarheid van) kwaliteitsborger.

Wanneer een vergunning omgevingsplanactiviteit te laat wordt beantwoord door de gemeente (na 8 weken), kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig beslissen van de melding. Hiervoor kan een vergoeding voor worden gevraagd.