Intensivering Toezicht veehouderijen (ITv)

Vanaf 1 januari 2018 intensiveren Brabantse gemeenten en de Provincie Noord-Brabant de inspecties van veehouderijen. Dit betekent dat toezichthouders van de drie Brabantse omgevingsdiensten (ODZOB, OMWB en ODBN) gedurende drie jaar op uniforme wijze gaan controleren of de agrarische bedrijven aan de wet- en regelgeving voldoen. Daarnaast informeren zij agrariërs over asbestverwijdering en energiebesparing.

De toezichthouders zullen een reguliere inspectie uitvoeren. Dat betekent dat zij controleren of de agrariër aan de milieu en natuurwet- en regelgeving voldoet. Zo wordt er bijvoorbeeld gecontroleerd of luchtwassers aanwezig zijn en goed functioneren en of het aantal gehouden dieren overeenstemt met de vergunning.

Verbod op asbesthoudende dakbedekking

Daarnaast inventariseren zij hoeveel m2 asbestverdachte dakbedekking aanwezig is en geven zij voorlichting over het veilig verwijderen daarvan. Vanaf 1 januari 2024 zijn asbesthoudende dakbedekkingen namelijk verboden.

Download de folder ‘Verbod op asbesthoudende dakbedekking’

Energiebesparing

Ook energiebesparende maatregelen komen aan de orde. Een bedrijf met een bepaald minimaal energieverbruik is verplicht energiebesparende maatregelen uit te voeren. Maar ook als er geen verplichting is, kan het financieel aantrekkelijk zijn om maatregelen te treffen. De toezichthouders helpen de agrariër graag op weg door het aanbieden van de juiste informatie .

Download de folder ‘Energiebesparing in uw agrarische bedrijf’

Eerlijke concurrentie

De veehouderij is in transitie. Bedrijven verduurzamen of stoppen. Met dit inspectieproject krijgen de gemeenten en de provincie een goed beeld van de sector en wordt oneerlijke concurrentie door het niet naleven van regelgeving voorkomen. Om die reden heeft ook de ZLTO zich achter het project geschaard. Door veehouderijen minimaal één keer op een uniforme manier te inspecteren dragen gemeenten en provincie bij aan een eerlijke concurrentie op het platteland en het herstel van vertrouwen tussen agrariër, burger en overheid.

Ondersteunende maatregelen

Wilt u als agrariër uw bedrijf duurzamer maken, iets anders gaan doen of stoppen? En krijgt u dit niet (volledig) zelfstandig voor elkaar? De provincie Noord-Brabant heeft een pakket aan ondersteunende maatregelen. Het pakket bestaat uit vier hoofdsporen:

  1. Innovatieve stalsystemen: Bevordert de ontwikkeling en introductie van innovatieve stalsystemen, die uitgaan van een ‘bron’-aanpak.
  2. Bedrijfsgerichte ondersteuning: Voor jonge, ontwikkelende veehouders en oudere, stoppende veehouders.
  3. Investeringsfonds: Helpt veehouders de versnelde vernieuwing te financieren.
  4. Een ondersteuningsnetwerk: Brengt samen met veehouders het perspectief op hun toekomst in beeld en ondersteunt ze bij hun keuze.

Ermee aan de slag?
Neem contact op met uw gemeente. Kunt u niet terecht bij uw gemeente? Neem dan contact op met de provincie Noord-Brabant via 073 681 28 12