'De gedachte achter het IBP motiveert me enorm'

Strategisch adviseur Mark van Leemput wordt eind dit jaar vader. “Ik gun mijn kind een zelfde wereld als waar ik ben opgegroeid, maar de kwaliteit van de leefomgeving holt achteruit.” Als afgevaardigde van Omgevingsdienst NL denkt hij nu mee aan grootse milieu- en VTH-plannen voor de toekomst.

Gefeliciteerd met je aanstaande vaderschap! Welke wereld voor jouw kind zie je voor je?

“Ik zie de kwaliteit van onze aarde snel achteruit gaan. Ik vind dat we als maatschappij nog onvoldoende ongerust zijn. Mijn hart gaat uit naar milieu. En ik zie alleen al in Brabant kwetsbare droge zandgronden, dreigende watertekorten, spaarzaam een vlinder in de tuin. Er is een voorspelling is dat over tientallen jaren de eik in Noord-Brabant is uitgestorven.”

Maar je ziet ook kansen, anders zaten wij niet samen aan tafel.

“Zeker! Ik zie wat er niet goed gaat, dat geeft mij juist energie om er iets aan te doen. In mijn werk als strategisch adviseur bij het team Strategie & Ontwikkeling (S&O) zijn dat veelal dingen die weliswaar niet morgen het verschil maken, maar op lange(re) termijn des te meer.”

Je doelt op jouw aandeel in het Interbestuurlijk Programma (IBP – zie onderaan)

Mark van Leemput“De commissie Van Aartsen concludeerde in haar rapport uit maart 2021 dat het de omgevingsdiensten aan kennis en doorzettingsmacht ontbreekt. In juni dat jaar bracht de Algemene Rekenkamer een rapport uit waarin zij concludeerde dat de aanpak van milieucriminaliteit en – overtredingen ontoereikend is. De aanbevelingen in de twee rapporten zijn uitgewerkt in een ‘interbestuurlijk programma’. Wij zijn de derde omgevingsdienst van het land en zijn het daarmee aan onze stand verplicht om  ook een fors aandeel te nemen in het verbeterprogramma – het IBP dus. Collega Lion Laurijssen richt zich op de pijler Monitoring kwaliteit milieutoezicht, ik op Informatievoorziening VTH.”

Waar richt ‘jouw’ pijler zich op?

“In veel situaties is het nog lastig om milieukwaliteit te bepalen of te vergelijken. Instanties hebben elkaars informatie niet, hanteren andere definities, hebben andere bestandsformaten. Als je landelijk beter kunt uitwisselen en gebruik maken van één standaard en werkwijze, dan help je elkaar. Er wordt al veel samengewerkt, maar er is nog veel terrein te winnen. We missen delen van puzzel. Aan die oplossing werk ik mee.”

In het IBP participeren veel organisaties. Hoe komen die van plan naar actie?

“Het heeft lang geduurd voordat er een startbijeenkomst was belegd. We zijn nu aan de gang, dat is het belangrijkste. Lastig is dat het complexe materie is, dat er veel partijen zijn en evenzoveel belangen. Daar staat tegenover dat er nu geld én urgentie én samenwerking is. Niet alleen bij ons als omgevingsdiensten, maar bij alle partners in het VTH-stelsel. Als we het IBP nu ‘verzilveren’, leggen we een stevig fundament voor de toekomst.”

Kijk eens vooruit, wat zie je over twee jaar?

“Na een teambuildingsactiviteit die binnenkort plaatsvindt gaan we werken aan eenzelfde ‘taal’ voor informatievoorziening, gaan we aan de slag met thema’s zoals datakwaliteit en hebben we straks, onder meer door het ontwikkelen van het informatielandschap, een stevige basis gelegd voor samenwerking en ontwikkeling de komende acht tot tien jaar. Het geeft een goed gevoel dat we in de goede richting bewegen. Daar geloof ik in, dat motiveert me enorm.”

Het Interbestuurlijk Programma in het kort

  • Zes pijlers: Robuuste omgevingsdiensten en financiering, Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving en vervolging, Informatievoorziening VTH, Kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt, Onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving, Monitoring kwaliteit milieutoezicht
  • Deelnemers: Rijk (IenW beleid, IenW ILT, JenV, BZK, OM), Provincies/IPO Gemeenten/VNG Omgevingsdiensten/Omgevingsdienst NL
  • Looptijd: 2 jaar (2022-2024): – Jaar 1: bestuurlijke overeenstemming wijze van uitvoeren en concretisering – Jaar 2: implementatie
  • Middelen: 18 miljoen euro