Handen ineen in Midden- en West-Brabant

‘Samenwerking’ is waarschijnlijk de term die het vaakst voorbij komt bij gesprekken over de Omgevingswet. In ‘onze’ regio Midden- en West-Brabant steken we de koppen geregeld bij elkaar. Onlangs zijn regionale werkgroepen gestart. “Intensieve afstemming is nodig.”

Met gemeenten, GGD, Veiligheidsregio, Waterschappen, Provincie en andere partners staat de OMWB voor dezelfde opgave om op 1 januari 2022 klaar te zijn voor de Omgevingswet. De urgentie om nú aan de slag te gaan, is groot. Een blik op de fasering die de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft gemaakt, leert dat we in januari aanstaande al in fase 2 (van de 3) beland zijn. Onderdelen hiervan zijn: Zelfstandig inrichten van werkprocessen en DSO door alle gemeenten en uitvoeringsorganisaties, rekening houdend met de samenwerkingsafspraken met casussen en deels gevulde proefomgevingen.

Rond de digitale tafel

Na een startbijeenkomst op 3 november jl. zaten op 1 december dertig vertegenwoordigers (specialisten, programmamanagers, projectleiders) van de verschillende Brabantse ketenpartners aan de digitale tafel om actuele zaken door te spreken. De organisatie was in handen van de OMWB en RIO (Regionaal Implementatiecoach Omgevingswet) Wim van Oekel.

We maken een korte rondgang langs zes thema’s die we in gezamenlijkheid oppakken om elkaar te versterken én te leren van de ervaringen die eenieder tot nu toe heeft opgedaan:

  • VTH-werkprocessen: De werkgroepleden hebben een eerste ontmoeting ingepland. Vóór maart 2021 bekijkt de groep wat de VTH-processen (vergunning, toezicht en handhaving) beteken voor alle partijen. Met die kennis volgt in het tweede kwartaal de praktijktoets.
  • Omgevingstafel: Op 16 december komt de werkgroep bij elkaar. Daar zal worden geïnventariseerd hoe ver afzonderlijke partijen staan met het opzetten van een omgevingstafel. Aan het eind van het eerste kwartaal volgt de eerste praktijktest.
  • Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO): De eerste werkgroepafspraak is afgelopen maandag geweest. Met een inventarisatie hoe de verschillende partijen ervoor staan op DSO-gebied. In de fase erna kijken we gezamenlijk welke onderdelen we moeten gaan testen (functionele tests). In maart zijn testscripts klaar en kunnen we richting uitvoering.
  • Bruidsschat: Binnen dit thema dat rijksregels behelst die overgaan in tijdelijke omgevingsplannen, kijken we samen eerst wélke regels (onder meer milieu, bouwen, welstand) er zijn, welke zeker behouden moeten blijven en welke aanpassing nodig hebben. Een eerste kennismaking en inventarisatie staan gepland, vanaf januari maken we samen een verdeling.
  • Omgevingsplan: de eerste bijeenkomst staat gepland over de aanpak van het omgevingsplan. Een verschil in snelheden tussen afzonderlijke partijen maakt dit een pittig thema. Uitgangspunt is wel het gezamenlijk optrekken.
  • Toepasbare regels: De werkgroep was onlangs al bijeen voor een kennismaking. In januari volgt een bijeenkomst voor een brede groep professionals. Een van de ideeën is om een regionaal een bibliotheek te maken voor onderwerpen die met toepasbare regels in aanmerking komen. Burgers hoeven maar één vragenboom in te vullen, dat is doel.

Vervolg

De ‘duimpjes’ gingen tijdens de online bijeenkomst omhoog bij de vraag ‘of we elkaar vaker moeten treffen in voorbereiding op de Omgevingswet’. “Intensieve afstemming is nodig”, concludeerde een van de deelnemers. Afgesproken is om elkaar als vertegenwoordigers/programmamanagers periodiek te treffen – de eerstvolgende bijeenkomst wordt door OMWB-programmamanager Jeroen Kemperman gepland voor over zes weken. Dan is de volgende mogelijkheid om elkaar op de hoogte te brengen, elkaar kritisch te bevragen en ervaringen uit te wisselen.