Intensivering toezicht veehouderijen voortvarend van start

Het eerste jaar van het project Intensivering Toezicht veehouderijen is afgerond. In totaal zijn er in 2018 1612 controles uitgevoerd.

De drie Noord-Brabantse omgevingsdiensten zijn voortvarend gestart om 7400 veehouderijen in drie jaar te controleren op alle relevante provinciale en gemeentelijke regelgeving in het kader van de milieu- en natuurwetten. In 2018 hebben de omgevingsdiensten ruim 1600 veehouderijen gecontroleerd en de toezichtcapaciteit uitgebreid. De omgevingsdiensten voeren het intensievere toezicht uit in opdracht van 45 Noord-Brabantse gemeenten en de provincie.

45 gemeenten
7400 controles in drie jaar
1612 controles in 2018
45 procent voldoet aan alle aspecten

Balans opmaken

Het eerste jaar van het project Intensivering Toezicht veehouderijen is afgerond. In totaal zijn er in 2018 1612 controles uitgevoerd. Bij ongeveer 45 procent van de controles voldeed het bedrijf aan alle onderzochte aspecten. Bij de overige controles werd een overtreding vastgesteld. In 2,5 procent van de gecontroleerde bedrijven was er sprake van een zwaar vergrijp dat heeft geleid tot direct bestuurlijk of strafrechtelijk optreden. Bij 5,5 procent was er een lichte overtreding waar de ondernemer op gewezen is. Bij 47 procent van de bedrijven is een overtreding geconstateerd, die binnen een bepaalde termijn hersteld moet worden, gevolgd door een hercontrole en eventuele bestuurlijke waarschuwing.

Ondersteuning voor ondernemers

Uit de gesprekken die de toezichthouders tijdens hun bezoeken met de ondernemers hebben gehad, blijkt dat de Noord-Brabantse veehouderij in transitie is. Bedrijven investeren, verduurzamen of denken aan stoppen. Toezichthouders van de omgevingsdiensten kijken daarom tijdens hun controle ook of bedrijven ondersteuning nodig hebben.

Veel gemeenten hebben al vertrouwenspersonen ingezet om samen met de agrarische ondernemers de mogelijkheden voor de toekomst te onderzoeken. Ook de provincie Noord-Brabant biedt ondersteunende maatregelen: veehouderijen kunnen advies en praktische ondersteuning krijgen bij het stoppen of omschakelen naar niet-agrarische activiteiten. Ook kunnen ze via een investeringsfonds financiële hulp ontvangen voor het verduurzamen van hun bedrijf.

Achtergrond: Intensivering Toezicht veehouderijen in het kort

Sinds 1 januari 2018 zijn op initiatief van de provincie Noord-Brabant en 45 deelnemende gemeenten de inspecties bij veehouderijen geïntensiveerd. De agrarische sector zorgt voor voedsel, welvaart en werk en daarbij heeft Noord-Brabant de grootste veedichtheid van Nederland. Er is steeds meer aandacht voor dierenwelzijn, duurzaamheid en milieubescherming. Het is ook in het belang van de sector en haar beeldvorming dat incidenten zoveel mogelijk worden vermeden. De provincie Noord- Brabant streeft daarom naar een zorgvuldige veehouderijsector in 2020 en heeft medewerking gevraagd aan de gemeenten om dat streven te realiseren. Middels het project worden alle Noord-Brabantse veehouderijen binnen de deelnemende gemeenten bezocht en wordt de sector in kaart gebracht. ZLTO is op de hoogte van het project en ondersteunt het doel.