Ketenonderzoek naar afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) krijgt vervolg

In 2022 namen de drie Brabantse Omgevingsdiensten (ODBN, OMWB en ODZOB) het initiatief om, vanuit hun wettelijke toezichts- en handhavingstaak, bij te dragen aan het realiseren van de landelijke inzameldoelstelling van AEEA, ook wel E-waste genoemd. Volgens landelijke berekeningen wordt iets meer dan een kwart van het geproduceerde E-waste namelijk niet passend verwerkt. Uit verder onderzoek door afvalspecialisten van de diensten bleek dat vooral in de branche van installatiebedrijven (te) weinig kennis was over het verwijderen van E-waste. Daarom komt er in 2023 een vervolg; nu specifiek gericht op installatiebedrijven.

Uit landelijke berekeningen bleek dat 27% van de E-waste niet goed wordt verwerkt. Dat komt vooral door:
• niet-ingezamelde producten en verpakkingen die als restafval in de verbranding verdwijnen of als zwerfafval op straat belanden;
• producten die niet op de juiste manier ingezameld en verwerkt worden, zoals EEA dat als oud ijzer wordt verwerkt en stromen die naar landen buiten de EU geëxporteerd worden;
• uitval in het sorteer- en recyclingproces van niet goed gesorteerde reststromen en niet goed recyclebare fracties.

Afvalspecialisten van de drie Brabantse omgevingsdiensten deden nader onderzoek binnen vijf geselecteerde branches, namelijk installatiebedrijven, ICT-bedrijven, sloopbedrijven, kringloopbedrijven en detailhandel in elektronische apparaten.

Hieruit bleek dat de branche installatiebedrijven onvoldoende op de hoogte is van de wettelijke verplichtingen die gelden voor de afgifte van bedrijfsafvalstoffen en in het bijzonder AEEA (meestal gebruikte cv-ketels). Hierdoor is de naleving beperkt. Aangezien het hier om een relatief omvangrijke branche gaat kan er veel winst worden behaald als deze naleving verbetert.

Medio 2023 komt er daarom een vervolg aan deze aanpak, specifiek gericht op de installatiebranche in Brabant.

Ketenaanpak in Brabant
De ketenaanpak is een belangrijke aanvulling op de risicogerichte inrichtinggebonden benadering en  bestaat uit een jaarlijks programma binnen het basistakenpakket. Het programma wordt projectmatig uitgevoerd op de thema’s afval, asbest en bodem. De 3 Brabantse diensten werken daarbij steeds meer samen. Ze delen de onderwerpen waarop de aanpak zich richt, vormen samen projectteams en stemmen de interventiestrategieën met elkaar af.