Omgevingsveiligheid: gemeenten zijn aan zet

De gemeente Oosterhout was op 28 september gastheer van een bijeenkomst van de OMWB over Omgevingsveiligheid. Onderwerpen over externe veiligheid die een rol gaan spelen binnen de Omgevingswet, kwamen aan bod. De VNG en OMWB waren hierbij aanwezig en stipten het belang van externe veiligheid expliciet aan.

Als het gaat om omgevingsveiligheid in relatie tot de Omgevingswet hebben we met elkaar nog een behoorlijke inspanning te leveren. Alle ambtenaren van de aanwezige gemeenten waren zich hiervan bewust. Dit is een goede zaak! Gezamenlijk stelden de aanwezigen vast dat het noodzakelijk is om het thema integraal in plaats van sectoraal te benaderen in het kader van de Omgevingswet.

Ruimtelijke Ordening en Omgevingsveiligheid

De specialisten van Ruimtelijke ordening (RO) en ook Economische Zaken (EZ) blijken belangrijke spelers te zijn om het geheel volgens de regels van de Omgevingswet te regelen in de Omgevingsvisie en met name in de Omgevingsplannen.

De gemeenten en de OMWB zullen zich inspannen om met name de collega’s van onder ander RO nadrukkelijker en expliciet te betrekken bij de inhoud en het proces van Omgevingsveiligheid. De gemeenten zijn hierbij in eerste aanleg intern aan zet.

VNG

Vincent Aalbers van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) sprak in dit verband belangwekkende woorden. Vincent sprak met name over de noodzaak en het belang van de regie in het proces door het bevoegde gezag.

De rollen, taken en verantwoordelijkheden moeten inzichtelijk gemaakt worden. De oproep van de VNG was helder, duidelijk en compact: neem de regie als gemeente(n) en maak werkbare afspraken met je eigen omgevingsdienst, in dit geval de OMWB, voor 2021 en volgende jaren.

Budget

Voor het jaar 2020 ontvangt de OMWB van het Rijk via de Provincie een bedrag van 273.000 euro voor Omgevingsveiligheid.

Voor 2021 zal er sprake zijn van overheveling van rijksbudgetten rechtstreeks naar gemeenten; voor ‘onze’ regio Midden- en West-Brabant gaat het in totaal om een bedrag van afgerond 293.000 euro. Variërend van 1000 euro tot 46.000 euro per gemeente. Zie het Cebeon-advies ”Gemeentelijke verdeelsleutel externe veiligheid’ onderaan dit bericht.

De OMWB wil graag alle nu lopende/huidige activiteiten voor onze deelnemers continueren. Per deelnemende gemeente zal met de medewerkers van de cluster Externe veiligheid verder afstemming plaatsvinden over welke maatregelen zij voor de betreffende gemeente kunnen doen.

Omgevingswet

De OMWB wil zich in 2021 vooral richten op de veranderingen/advisering in het kader van de Omgevingswet, waaronder ook begrepen een goede voorbereiding op het REV (Register Externe Veiligheid) voor de gemeenten in onze regio, dat onderdeel gaat vormen van het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). De OMWB is op dit moment volop bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om data te verzamelen, aan te leveren en aansluiting op het REV te realiseren en te testen. Dit is mogelijk dankzij subsidie van het ministerie I&W.

De OMWB zal de komende maanden de gemeenten op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen met betrekking tot onder meer de aandachtsgebieden, een nieuw fenomeen in het kader van de Omgevingswet.

Gemeenten aan zet

Het woord en de daad is nu vooral aan de 25 gemeenten in de regio MWB. Wat doet de OMWB gezamenlijk en ook voor de individuele deelnemers? In onze werkplannen 2021 zullen wij hieraan expliciet aandacht geven. De OMWB beschikt over een deskundig team van professionals waar het gaat om Omgevingsveiligheid.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Kees Aarts, Projectleider Omgeving Cluster EV  (K.Aarts@omwb.nl; 06-52857349) en Pascal Verstraten-Middelink, technisch adviseur  (P.verstraten@omwb.nl; 06-52857360)

image

Cebeon-advies ''Gemeentelijke verdeelsleutel externe veiligheid'