Omgevingswet vraagt om samenwerking

De Omgevingswet zorgt ervoor dat een groot aantal wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water worden verenigd in één wet. De overheden dienen ervoor te zorgen dat zaken worden afgewogen, wat leidt tot integrale producten en adviezen. Dit kunnen we alleen realiseren met samenwerking tussen de verschillende ketenpartners.

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. Het uitgangspunt wordt ‘ja, tenzij’ in plaats van ‘nee mits’. Ook door het vervallen van (bepaalde) wettelijke normen, gebruik van meer open normen en een ruime definitie van de fysieke leefomgeving, zal er een taakverschuiving voor de OMWB plaatsvinden waarbij de adviesvaardigheden een belangrijkere rol spelen. Daarbij definiëren we drie rollen:

  • Advies kerninstrumenten Omgevingswet
  • Gesprekspartner processen en procedures
  • Beheerder leefomgevingsdata

Omgevingswet in één afbeelding

Bekijk de infographic eens. Deze ‘praatplaat’ geeft in één overzicht weer welke positie de OMWB inneemt, wat de planning in grote lijnen is en op welke gebieden de OMWB een rol heeft. Is de plaat uitputtend? Nee, dat niet. Het is vooral de kérn van onze rol die afgebeeld staat. Uw contactpersonen bij de OMWB gaan er graag het gesprek over aan.

De OMWB pakt graag de handschoen met alle samenwerkingspartners op om komend jaar optimaal voor te bereiden op ‘1-1-2022’.  Samenwerking bestaat uit het afstemmen van de processen/procedures en de integrale inhoud van de producten en diensten. Naast de individuele afstemming van processen en procedures met een gemeenten heeft de OWMB samen met de ketenpartners (onder meer GGD, Veiligheidsregio) ook een regionale samenwerking geïnitieerd.

Zes onderwerpen

Uit deze regionale samenwerking kwamen zes onderwerpen naar voren waarin alle overheden het belang zien van samenwerking: VTH-processen, Omgevingstafel, DSO, Bruidsschat, Omgevingsplan en Toepasbare regels. In werkgroepen worden deze onderwerpen verder uitgewerkt en komen uiteindelijk met een advies over hoe zaken kunnen worden geïmplementeerd. De animo om deel te nemen aan deze werkgroepen was ontzettend groot wat de noodzaak nogmaals onderstreept. De resultaten van de werkgroep worden in Q1/Q2 van 2021 verwacht.