Ontwikkelingen ketenaanpak bodem en grondverzet in 2023

In 2023 hebben we de ketenaanpak en de samenwerking rondom bodem en grondverzet geïntensiveerd. In dit bericht geven we een overzicht van belangrijke resultaten en ontwikkelingen.

De samenwerking met onze ketenpartners is onmisbaar. Ook op het gebied van toezicht en handhaving bij grondverzet weten we elkaar sinds dit jaar beter te vinden. De drie Brabantse omgevingsdiensten trokken al intensief samen op maar ook met IL&T en de politie zijn nu kortere lijnen bij de aanpak van milieucriminaliteit. Samenwerking, verbinding en een informatiegestuurde aanpak staan centraal.

Controles van transporten
In 2023 is, mede op initiatief van de ODBN en de politie, gestart om vanuit de controle op het transport van grond meer zicht te krijgen op de her- en toepassingslocaties van grond. Hierdoor kunnen niet gemelde toepassingslocaties van grond worden opgespoord. Naast grondtransporten controleren we zo ook de transporten van afvalstoffen. Zo krijgen we inzicht in de naleving van correct gemelde afvalstoffen en kunnen we nagaan of bepaalde afvalstoffen worden ‘weggemengd’. Ook kunnen we zo de afvalstoffen controleren die de grens passeren. In juni vond de eerste bijbehorende controledag plaats. In het tweede halfjaar staan nog eens twee van deze controledagen op het programma waarbij onder andere de havenpolitie Moerdijk betrokken is. Samenwerking en het delen van informatie, voorafgaand en na afloop van de controles zijn van cruciaal belang voor een effectieve ketenaanpak.

Controles van opslagen
De tweede helft van 2023 staat verder in het teken van gezamenlijke controles met IL&T rondom de opslag van grond binnen en buiten inrichtingen. Uit een gezamenlijke analyse is een aantal locaties geselecteerd dat een bezoek van onze inspecteurs kan verwachten. Daaruit volgt weer een beoordeling over de naleving van deze bedrijven. Houden zij zich aan de regels die gelden voor de opslag van grond?

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) & Bodem
Vanuit de SPUK-regeling is in 2023 gestart met een project ZZS. Omgevingsdienst NL is landelijk trekker van dit project en de OMWB en de ODRN leveren de landelijke projectleider. Een deelproject hiervan richt zicht op ZZS & bodem. Partijen grond die voldoen aan het tijdelijk handelingskader PFAS mogen worden toegepast binnen de regels van het besluit bodemkwaliteit. Er is landelijk echter onvoldoende zicht op het vrijkomen van partijen met PFAS verontreinigde grond die niet voldoen aan het tijdelijk handelingskader. Sommige van deze partijen grond worden mogelijk illegaal weggemengd of ergens toegepast. Samen met omgevingsdiensten in Utrecht en Gelderland en andere ketenpartners zoals IL&T en RIVM werken we samen aan dit project. Het uiteindelijke doel is dat we een goed beeld verkrijgen van deze problematiek en daaropvolgend een passend barrièremodel opstellen in 2024.

Dasboard bodem
Tot slot stond 2023 in het teken van de verdere doorontwikkeling en vormgeving van het dashboard Bodem. Op de bodemkaart is inmiddels informatie te vinden over:

  • Inrichtingenbestand;
  • KVK-info;
  • her- en toepassingslocaties Bbk;
  • grondwaterbeschermingsgebieden;
  • saneringslocaties;
  • voormalige stortlocaties.

Het dashboard is inmiddels essentieel gebleken voor  het beoordelen van meldingen, advies en toezicht rondom bodem. De bodemkaart blijven we dan ook doorontwikkelen en verfijnen.