Reactie op onderzoek Algemene Rekenkamer 'Handhaven in het duister'

Als zes Brzo-omgevingsdiensten hebben we met belangstelling kennisgenomen van het verschijnen van het onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer ‘Handhaven in het duister’. De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de aanpak van milieucriminaliteit en – overtredingen. De Brzo-omgevingsdiensten hebben het definitieve rapport van tevoren niet ingezien, dit is een eerste reactie. Een eventuele aanvullende reactie volgt na het bestuderen van het rapport.

Informatiegestuurd werken
Als Brzo-omgevingsdiensten* werken wij, samen met onze partners, aan een veilige, schone en duurzame leefomgeving. Dit doen we met uniforme en specialistische uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken voor bedrijven die vallen onder het Brzo en vergelijkbare bedrijven. Om ons werk efficiënt en effectief uit te kunnen voeren, werken wij in hoge mate data- en informatiegestuurd. Wij maken hierbij gebruik van de kennis en initiatieven – zoals de ontwikkeling van de digitale vergunning – bij de decentrale overheden en de omgevingsdiensten.

De Brzo-omgevingsdiensten onderschrijven het belang van data- en informatie gestuurd werken. Eenduidige en betrouwbare data zijn daarvoor belangrijke voorwaarden. Met de rekenkamer constateren de Brzo-omgevingsdiensten dat er op het gebied van informatiekwaliteit verbeteringen nodig zijn. Om hier uitvoering aan te geven is het belangrijk om gezamenlijk met rijksdiensten, provincies, de zes Brzo-omgevingsdiensten, gemeenten en de andere (niet Brzo) omgevingsdiensten – de informatiekwaliteit te verbeteren. Met onze specialistische kennis en initiatieven denken en doen wij graag mee om tot een plan van aanpak te komen.

Effectiviteit van toezicht en de inzet van handhavingsinstrumenten
De zes Brzo-omgevingsdiensten vinden het positief dat er onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van toezicht en de inzet van handhavingsinstrumenten. Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer richt zich op rijkstaken van het Ministerie van I&W en J&V. Een deel van het onderzoek is gericht op taken die de Brzo-omgevingsdiensten namens de provincies uitvoeren. De Rekenkamer heeft het onderzoek hoofdzakelijk gebaseerd op informatie die beschikbaar is in landelijke datasystemen. De Brzo-omgevingsdiensten hebben inbreng geleverd door data te leveren en te reflecteren in een expertsessie, maar er is geen nader onderzoek in de uitvoeringspraktijk gedaan. De bevindingen en conclusies sluiten daardoor niet op alle punten aan op de ervaringen in de praktijk en de vraagstukken waar de uitvoering tegenaan loopt.

De zes Brzo-omgevingsdiensten gaan het rapport en de daaruit volgende consequenties de komende periode daarom goed bestuderen om een goede en constructieve bijdrage te kunnen leveren aan dit proces en zodoende de uitvoering van ons vak te versterken. Ook verkennen de omgevingsdiensten hierbij de link met het eerder verschenen rapport van de commissie van Aartsen en verbetervoorstellen die hieruit voortkomen.