Resultaten onderzoek luchtkwaliteit Rosmalen en Etten-Leur bekend

Van januari tot en met juni 2022 is door middel van twee mobiele luchtmeetstations onderzoek gedaan naar de lokale luchtkwaliteit in Rosmalen en Etten-Leur. De luchtkwaliteit komt overeen met vergelijkbare woonomgevingen in Noord-Brabant en de waardes van alle stoffen blijven binnen de normen van de Wet milieubeheer. In Etten-Leur is nader onderzoek gestart vanwege een onbekende bron van benzeen. De gemeten concentratie aan benzeen valt ruimschoots binnen de daarvoor geldende norm.

De gemeente Etten-Leur wilde dat er metingen plaatsvinden in een gebied waar mogelijk sprake is van cumulatie van stikstofdioxide van verkeer (A58) en industrie (Vosdonk). In Rosmalen wilde burger-werkgroep A59-Oost inzicht in de invloed van de A59 op fijnstof dichtbij en verderop in de woonwijk. De metingen van de mobiele luchtmeetstations hebben samen met meteorologische gegevens duidelijkheid gegeven over de lokale luchtkwaliteit en voornaamste bronnen van bepaalde stoffen.

De luchtkwaliteit voldoet aan de wettelijke normen. Voor stikstofdioxide en fijnstof bestaan, naast wettelijke normen, ook advieswaarden van de Wereld Gezondheidsraad. De concentratie stikstofdioxide en kleinere deeltjes fijnstof (PM1 en PM2,5) voldoen op beide locaties niet aan deze advieswaarden. De concentratie fijnstof (PM10) voldoet op beide locaties wel aan deze advieswaarde.

Daarnaast zijn ook vluchtige organische stoffen gemeten, zoals benzeen en tolueen. Deze voldoen allemaal ruimschoots aan de wettelijke waarden. In Etten-Leur viel op dat het gemeten benzeen voor een deel afkomstig is van het Noordelijk deel van industrieterrein Vosdonk. De bron is echter niet bekend. Voor bedrijven die benzeen uitstoten geldt een minimalisatieplicht en voor het bevoegd gezag een inspanningsverplichting om de bron te achterhalen. De gemeente Etten-Leur is als bevoegd gezag gestart met te onderzoeken wat de bron is van het benzeen.

Etten-Leur en Rosmalen hadden de primeur van de semi-mobiele meetstations voor luchtkwaliteit. Deze meetstations, die de provincie financiert, startten daar hun tour door Brabant. Op dit moment staan de mobiele meetstations voor een half jaar in Graspeel en Baarle-Nassau. Met de extra meetstations geven Gedeputeerde Staten uitvoering aan twee moties van Provinciale Staten: de motie Gezonde Lucht en de motie Meer Meetpunten voor Brabant. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) doet het beheer en onderhoud van de twee semi-mobiele meetstations. De meetstations voldoen aan de kwaliteitseisen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit.