Visitatierapport van Omgevingsdienst NL volgende stap naar landelijke verbetering uitvoering VTH-taken

Het visitatierapport over de op 10 en 11 oktober gehouden visitatie aan de OMWB is definitief. Recent werd de OMWB namelijk bezocht door een visitatiecommissie van Omgevingsdienst NL in het kader van het interbestuurlijk programma (IBP) Versterking VTH-stelsel.

In het visitatierapport zijn bevindingen, sterke punten en aanbevelingen opgenomen die tijdens deze twee dagen naar voren zijn gekomen. Er zijn hiervoor zo’n 38 personen, in diverse rollen (van medewerkers tot MT leden, deelnemers, bestuurders, stakeholders) geïnterviewd. “Het geeft een eerlijk beeld van de zaken die goed gaan, en ook van onderwerpen waar nog het nodige te verbeteren is”, vertelt directeur Alfred Arbouw. De rapportage is woensdag 29 november kort in het Dagelijks Bestuur besproken. Eind deze maand zal het ook voorliggen bij het Algemeen Bestuur. Met de belangrijkste aanbevelingen gaan we natuurlijk aan de slag. Deze punten zullen, naast de acties voor de archieffunctie en de robuustheidscriteria, worden opgenomen in een plan van aanpak voor een ontwikkel- en innovatieagenda (in nauwe samenhang met onze strategische agenda),  welke dan uiterlijk eind maart aan het bestuur zal worden aangeboden.”

Achtergrond
Als onderdeel van het IBP heeft Omgevingsdienst NL het initiatief genomen om een methodiek voor visitatie van omgevingsdiensten op te zetten. De programmadoelen met betrekking tot visitatie zijn opgenomen onder pijler 6: Monitoring kwaliteit milieutoezicht. Het doel van de visitatie is om volgens een landelijk dekkende aanpak te komen tot een continue verbetering van de uitvoering van de VTH-taken, het verhogen van bestuurlijke betrokkenheid bij omgevingsdiensten en het leveren van input voor het jaarlijkse rapport ‘Staat van de omgevingsdiensten’. De omgevingsdiensten nemen zelf de verantwoordelijkheid om de kwaliteit waar nodig te verbeteren.