Vuurwerk dat niet in rook opgaat mag geen gevaar vormen

Het verbod op consumentenvuurwerk dat sinds eind december van kracht is, werkt door in de hele keten. Kunnen de importeurs alles in eigen beheer op verantwoorde wijze opslaan nu de verkooppunten verstoken blijven van de gebruikelijke flinke aanvoer van vuurwerk?

Frank Verberne, één van onze Brzo-inspecteurs deed samen met René van Dijk, een collega namens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, een onaangekondigde inspectie bij Vulcan Europe in Tilburg. Onaangekondigd maar qua timing niet geheel onverwacht rond deze tijd van het jaar. Vulcan is één van de twee vuurwerkimporteurs die onze provincie rijk is.

Opeenstapeling
Waar normaal in december de af-en aanvoer van het vuurwerk bij deze plek onafgebroken plaatsvindt is dat nu helemaal anders. Onder andere fietsenhandelaren en bouwmarkten mogen dit jaar geen vuurwerk aanbieden, behalve dan het lichte categorie 1-vuurwerk, zoals de ‘onschuldige’ sterretjes, grondbloemen en knalerwtjes. Het betekent dat het doorsnee consumentenvuurwerk dat in de loop van het jaar met containers uit China is gekomen, niet meer in december 2020 in Nederland verkocht zal worden. Maar als het niet naar de vuurwerkverkooppunten gaat, blijft het dan allemaal op dezelfde plek staan? En zo ja, slaat Vulcan dan niet meer vuurwerk op dan op grond van haar omgevingsvergunning mag? En nog belangrijker, voldoet deze opslag aan alle veiligheidseisen en voorschriften?

Oosterburen
Daar kan geen misverstand over bestaan. Vulcan beschikt over een opslag in Duitsland. Een groot deel van het reeds uit China geleverde vuurwerk is daar nu opgeslagen. Een klein aandeel gaat daarnaast naar afnemers in België en Duitsland. Wat er nu staat is relatief weinig en ruim binnen de vergunde hoeveelheden. “Maar wát er staat, staat veilig”, constateert Frank.

Opslag van afbeelding
Bewaarplaatsen

De in totaal vijftien bewaarplaatsen op het terrein van Vulcan, bunkers en kluizen worden ze ook wel genoemd, kennen massieve muren en daken als brandwerende scheidingen. Het zijn compartimenten die volgens richtlijnen zodanig zijn gebouwd, dat er minstens een uur voorbij zou gaan voordat de brand overslaat naar de bunker ernaast. Een dergelijk scenario is overigens amper voor te stellen als je bedenkt welke andere voorzieningen er nog meer aanwezig moeten zijn voor een vuurwerkopslag.

Voorzorg
Meest in het oog springend zijn de sprinklerinstallaties. Signaleert de installatie vuur, dan treedt ogenblikkelijk deze blusvoorziening in werking. Het betekent ook dat de pallets met vuurwerkvoorraad niet te dicht tegen de muren en het plafond aan mogen staan. Dat zou de blussende werking verhinderen. Met behulp van markeringen wordt dit nageleefd. Het bluswater dat via het ingenieuze buizenstelsel zijn weg zou vinden naar de plek van onheil is bovendien afkomstig van een ondergronds bassin dat zo’n tweehonderd kuub water bevat. De bijbehorende pomp wordt aangejaagd door één van de twee dieselmotoren, die functioneren onafhankelijk van elektriciteit en worden twee keer in het jaar gekeurd en tweewekelijks getest. Frank en René constateren dat de vele voorzieningen deugdelijk ogen en de administratie van Vulcan, het bedrijf heeft een eigen Veiligheidsbeheersysteem (vbs), dit bevestigt.

Dieselmotoren

Vertrouwen
Frank licht toe: “Steeds meer bedrijven zien onze controle als een gratis audit. Het geeft ze de mogelijkheid om nog eens goed na te lopen of hun beheersysteem voldoet en er verbeteringen mogelijk zijn. Zo’n vuurwerkverbod waar nu sprake van is, zou bedrijven al moeten dwingen om na te denken over passende maatregelen in hun bedrijfsvoering. Met de verplaatsing van de opslag zien we dat Vulcan Europe proactief heeft gehandeld. Bij de OMWB kennen we haar ook als een zeer transparant bedrijf. Het maakt dat we geen geheimen voor elkaar hebben. Wel zo fijn als we het over de veiligheid van onze leefomgeving hebben.”


Achtergrond

Na de vuurwerkramp op 13 mei 2000 in Enschede zijn de bijbehorende vergunningen en veiligheidsvoorschriften herzien en veelal aangescherpt. Om die reden is in 2002 ook het Vuurwerkbesluit in werking getreden. De ramp vormde ook aanleiding voor de overheid om voor de opslag van gevaarlijke stoffen, in dit geval het kruit in vuurwerk, uniforme regels op te stellen en in landelijk verband hier op gelijke wijze mee om te gaan. Om deze kennis te kunnen borgen en interpretatie van de regels uniform te maken is vergunningverlening, toezicht en handhaving (vth) rondom vuurwerk een taakgebied van iedere omgevingsdienst in Nederland.