Basistakenpakket: 11 categorieën omgevingsvergunningen en activiteiten die onder het BTP vallen.

Het Algemeen Bestuur van de OMWB heeft op 23 maart 2016 in het kader van Huis op orde het basistakenpakket van de dienst vastgesteld. Door het ingaan van de Wijziging van het besluit omgevingsrecht (Bor) worden de elf categorieën omgevingsvergunningen en activiteiten van het basistakenpakket als volgt geactualiseerd en aangevuld:

Categorie 1

Een omgevingsvergunning voor een project dat in ieder geval bestaat uit een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de wet met betrekking tot een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort of die behoort tot een categorie van inrichtingen als bedoeld in bijlage I, onderdeel B of C, waarvoor gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn.

Categorie 2

Een omgevingsvergunning voor een project dat in ieder geval bestaat uit een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de wet ten behoeve van de verwezenlijking van een project van provinciaal ruimtelijk belang waarvoor gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn.

Categorie 3

Een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de wet, met betrekking tot een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort of die behoort tot een categorie van inrichtingen als bedoeld in bijlage I, onderdeel B of C, waarvoor burgemeester en wethouders het bevoegd gezag zijn.

Categorie 4
Een omgevingsvergunning voor een of meer categorieën activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de wet, die zijn aangewezen in artikel 2.2a.

Categorie 5
Activiteiten met stoffen, preparaten, genetisch gemodificeerde organismen, producten en toestellen waarvoor voorschriften zijn gesteld bij of krachtens de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming, met uitzondering van particulieren.

Categorie 6
Een of meer van de volgende activiteiten van het Activiteitenbesluit milieubeheer die plaatsvinden binnen een inrichting type B of inrichting type C als bedoeld in dat besluit:
a. het telen en kweken van gewassen in een kas, bedoeld in paragraaf 3.5.1,
b. het telen of kweken van gewassen in een gebouw, anders dan in een kas, bedoeld in paragraaf 3.5.2,
c. het telen van gewassen in de open lucht, bedoeld in paragraaf 3.5.3,
d. het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven, met uitzondering van melkrundvee, bedoeld in paragraaf 3.5.8,
e. het verrichten van agrarische activiteiten, bedoeld in afdeling 3.5, door middel van gemechaniseerd loonwerk,
f. activiteiten met betrekking tot metaal, bedoeld in afdeling 4.5,
g. activiteiten met betrekking motoren, motorvoer- en vaartuigen en andere gemotoriseerde apparaten, bedoeld in afdeling 4.6,2
h. het opslaan en bewerken van afval, voor zover daarvoor regels zijn gesteld in afdeling 3.4, paragraaf 3.8.2 of in afdeling 4.1,
i. het demonteren van autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen en daarmee samenhangende activiteiten, als bedoeld in paragraaf 3.3.3,
j. activiteiten met betrekking tot het industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken, bedoeld in paragraaf 3.6.3,
k. het in een koel- en vrieshuis in werking hebben van een koelinstallatie, bedoeld in paragraaf 3.2.6,
l. activiteiten met betrekking tot textiel, als bedoeld in paragraaf 4.7a,
m. activiteiten met betrekking tot rubber of kunststof als bedoeld in afdeling 4.4,
n. het schieten op binnenschietbanen, bedoeld in paragraaf 3.7.1,
o. het schieten op buitenschietbanen, bedoeld in paragraaf 3.8.3,
p. het bij een permanente ijsbaan en skihelling in werking hebben van een koelinstallatie, bedoeld in paragraaf 3.2.6,
q. mechanische bewerkingen van steen, bedoeld in paragraaf 4.5a,1,
r. het vervaardigen van betonmortel, bedoeld in paragraaf 4.5a.4,
s. het vormgeven van betonproducten, bedoeld in paragraaf 4.5a.5,
t. het in werking hebben van een windturbine, bedoeld in paragraaf 3.2.3,
u. het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie, bedoeld in paragraaf 3.2.1,
v. het in werking hebben van een crematorium of het in gebruik hebben van een strooiveld, bedoeld in paragraaf 4.8.9,
w. het ontwikkelen of afdrukken van fotografisch materiaal, bedoeld in paragraaf 4.7.1,
x. het reinigen, coaten of lijmen van hout, kurk dan wel houten, kurken of houtachtige voorwerpen, bedoeld in paragraaf 4.3.2,
y. het chemisch behandelen van steen, bedoeld in paragraaf 4.5a.3 dan wel het mechanisch bewerken van natuursteen, bedoeld in paragraaf 4.5a.1,
z. het opslaan van vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik of andere ontplofbare stoffen, bedoeld in paragraaf 4.1.2,
aa. de behandeling van stedelijk afvalwater, bedoeld in paragraaf 3.1.4a en het opslaan en overslaan van goederen bij een zuiveringstechnisch werk, bedoeld in paragraaf 3.4.3,
bb. het lozen van grondwater vanuit een proefbronnering in het kader van een saneringsonderzoek of vanuit een bodemsanering als bedoeld in paragraaf 3.1.1,
cc. het in werking hebben van en laboratorium of een praktijkruimte, bedoeld in paragraaf 4.8.10,
dd. het afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen, bedoeld in paragraaf 4.6.3,
ee. handelingen in een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in paragraaf 3.1.7,
ff. het lozen ten gevolge van schoonmaken drinkwaterleidingen, bedoeld in paragraaf 3.1.8,
gg. het lozen van afvalwater ten gevolge van calamiteitenoefeningen, bedoeld in paragraaf 3.1.8,
hh. het inwerking hebben van een warmtekrachtinstallatie, bedoeld in paragraaf 3.2.1,
ii. het inwerking hebben van een natte koeltoren, bedoeld in paragraaf 3.2.5,
jj. het inwerking hebben van een wisselverwarmingsinstallatie, bedoeld in paragraaf 3.2.7,
kk. het bieden van gelegenheid tot het afmeren van pleziervaartuigen, bedoeld in paragraaf 3.3.5,
ll. het opslaan of bewerken van ontplofbare stoffen of voorwerpen bij defensie-inrichtingen, bedoeld in paragraaf 3.4.10,
mm. het op- en overslaan van verwijderd asbest, bedoeld in paragraaf 3.4.11,
nn. het bereiden van brijvoer voor eigen landbouwhuisdieren, bedoeld in paragraaf 3.5.9,
oo. het kleinschalig vergisten van uitsluitend dierlijke meststoffen, bedoeld in paragraaf 3.5.10,
pp. het gebruik of de opslag van bepaalde organische peroxiden, bedoeld in paragraaf 4.1.5,
qq. activiteiten met betrekking tot papier, karton, leer of bont als bedoeld in paragraaf 4.7a,
rr. vellenoffset druktechniek als bedoeld in paragraaf 4.7.3,
ss. rotatieoffset druktechniek als bedoeld in paragraaf 4.7.3a,
tt. flexodruk en verpakkingsdiepdruk als bedoeld in paragraaf 4.7.3b.
uu. het coaten of lijmen van planten of onderdelen van planten, bedoeld in paragraaf 3.8.4,
vv. het fokken, houden of trainen van vogels of zoogdieren, bedoeld in paragraaf 3.8.5,

Categorie 7
Bedrijfsmatige activiteiten met betrekking tot de opsporing en winning van natuurlijke hulpbronnen.

Categorie 8
Bedrijfsmatige activiteiten die verbonden zijn met het tot stand brengen en beheren van werken en infrastructurele voorzieningen door bedrijven of instellingen.

Categorie 9
Bedrijfsmatige activiteiten als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Categorie 10
Het saneren van de bodem en bedrijfsterreinen en het lozen van grondwater vanuit een proefbronnering in het kader van een saneringsonderzoek of vanuit een bodemsanering in het kader van een saneringsonderzoek of vanuit een bodemsanering.

Categorie 11
Bedrijfsmatige activiteiten met betrekking tot het ketengerichte (milieu)toezicht op het werken met, het opslaan, het verwerken en/of het verwijderen van:
– gevaarlijke afvalstoffen
– bedrijfsafvalstoffen
– ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen
– asbest
– vuurwerk
– bouwstoffen
– grond
– baggerspecie
– meststoffen
– dierlijke vetten
– radioactief schroot
– destructiemateriaal
– explosieven voor civiel gebruik
– of andere gevaarlijke stoffen

Dit betreft het ketengerichte (milieu)toezicht op het werken met, het opslaan, het verwerken en/of het
verwijderen van bovengenoemde stoffen.