Privacyverklaring website OMWB

Hieronder vindt u de privacyverklaring die geldt voor de website van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, omwb.nl.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

De OMWB verwerkt persoonsgegevens  doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mail.

2. Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens

De OMWB verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

3. Verwerkingsdoelen / rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • het kunnen leveren van onze diensten aan jou;
 • het toezenden van onze nieuwsbrief;
 • telefonisch of e-mail contact.

4. Bewaartermijn

De OMWB zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • leveren van diensten: de wettelijke bewaartermijnen;
 • uitschrijving van de nieuwsbrief: uw gegevens worden direct verwijderd;
 • Telefonisch en/of e-mail contact: 2 jaar.

5. Delen met derden

De OMWB verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De OMWB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Beveiliging

De OMWB neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

7. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een afspraak maken om bij ons langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

8. Cookies

De OMWB gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we de informatievoorziening via onze website zo goed mogelijk kunnen inrichten. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9. Contactgegevens

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de OMWB, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via info@omwb.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.