De Omgevingswet komt eraan. Wat betekent dit voor bedrijven? Lees het hier.

Bodemenergiesystemen

Met bodemenergie kun je gebouwen op een duurzame manier verwarmen en koelen. Bodemenergie maakt gebruik van warmte of kou uit de ondergrond. Hierdoor is het gebruik van fossiele brandstoffen lager en ontstaat minder CO2 dan bij een gasgestookt systeem. Er zijn open en gesloten bodemenergiesystemen, beide werken met een warmtepomp.

Open bodemenergiesystemen

Open bodemenergiesystemen pompen grondwater op. De warmte of kou van het grondwater wordt gebruikt voor verwarming of koeling. Het grondwater wordt vervolgens weer terug in de bodem gebracht.

Voor het aanleggen van een open bodemenergiesysteem is een watervergunning nodig. De provincie is bevoegd gezag voor deze systemen. De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB) beoordeelt deze aanvragen in opdracht van de provincie Noord-Brabant (meer informatie via grondwater@odzob.nl).

Gesloten bodemenergiesystemen

Gesloten bodemenergiesystemen pompen geen grondwater op. Het zijn gesloten buizen in de bodem met daarin een vloeistof. Deze vloeistof neemt de temperatuur over van de bodem en draagt de warmte over op een warmtepomp  om daarmee de temperatuur in het gebouw te regelen. De gemeente is bevoegd gezag voor deze systemen. De aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem moet gemeld worden via het omgevingsloket of de AIM module. Lees hier welke meldingen u moet doen.

Rol van de OMWB

De OMWB beoordeelt de meldingen namens 23 gemeenten. De OMWB beschikt over de expertise voor zowel de technisch inhoudelijke beoordeling van de meldingen als ook de expertise voor het uitvoeren van toezicht op de aanleg. Alle volledige en ontvankelijke meldingen registreren wij in het Landelijk Grondwater Register (LGR). Daarnaast levert de OMWB ook algemene informatie over bodemenergiesystemen aan initiatiefnemers. Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met bodemenergie@omwb.nl

! Update 13- 07-2023 –  Omgaan met meldingen en boordieptebeperkingen in Noord Brabant

De OMWB signaleert dat er misverstanden bestaan over de voorgenomen dieptebeperking voor gesloten bodemenergiesystemen in Noord-Brabant. De provinciale omgevingsverordening gaat in wanneer de Omgevingswet in werking treedt, dus per 1 januari 2024. De regels rondom dieptebeperking voor bodemenergiesystemen zijn opgenomen in de omgevingsverordening en gaan dus ook pas in op 1 januari 2024. Meldingen gedaan tot en met 31 december 2023 beoordeelt de OMWB op basis van het huidige regime. Aan de uitvoering is geen einddatum gekoppeld. Aanleg van in 2023 gemelde systemen mag dus in 2024 (of later) plaatsvinden. De OMWB tekent daarbij nadrukkelijk aan dat het moet gaan om complete meldingen en niet om pro forma meldingen.

Handige links