Brzo-omgevingsdiensten gaan verder als Seveso-omgevingsdiensten

Sinds 1 januari 2024 opereren de zes Brzo-omgevingsdiensten in Nederland onder de nieuwe naam ‘Seveso-omgevingsdiensten’. De naamswijziging sluit aan bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De Omgevingswet vervangt het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO, waarbij Brzo-bedrijven nu worden aangeduid als ‘Seveso-inrichtingen’. De nieuwe naam ‘Seveso-omgevingsdiensten’ benadrukt helder onze taak: het zorgen voor een schone en veilige leefomgeving. Onze dienstverlening en expertise blijven onveranderd. We blijven werken aan de veiligheid van Seveso-inrichtingen en de bescherming van het milieu. Daarnaast blijven we nauw samenwerken met belangrijke partners, waaronder de Inspectie SZW, de Veiligheidsregio’s, waterbeheerders en het Openbaar Ministerie.

Over Seveso-omgevingsdiensten
Zes van de 28 omgevingsdiensten in Nederland zijn gespecialiseerd in het toezicht op risicovolle bedrijven. Onze rol binnen het VTH-stelsel omvat de uitvoering van de VTH-taken, waarbij we gebonden zijn aan beleid, wet- en regelgeving. De zes diensten zijn Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Omgevingsdienst Groningen, Omgevingsdienst Regio Nijmegen, RUD Zuid-Limburg en DCMR Milieudienst Rijnmond.

Meer informatie
Bezoek de bijbehorende pagina ‘Bedrijven met gevaarlijke stoffen’ voor meer informatie. Hier vindt u onder andere onze film ‘Schoon, veilig, duurzaam; de ‘drive’ van de Seveso-omgevingsdiensten’ bekijken.