Bedrijven met gevaarlijke stoffen

Chloor, stookolie, zoutzuur. Als bedrijven werken met gevaarlijke stoffen – of het op hun terrein hebben staan – vormen zij een extra risico voor de omgeving. Voor deze bedrijven geldt extra regelgeving.

In Noord-Brabant staan zo’n 70 bedrijven die werken met grote hoeveelheden giftige of gevaarlijke stoffen en daardoor risico lopen op zware ongevallen. Dat varieert van complexe chemische industrie tot relatief eenvoudige opslagbedrijven. Zij vallen onder paragraaf 3.3.1 van het Besluit activiteiten leefomgeving (voorheen besluit risico’s zware ongevallen, nu Seveso). De bedrijven die er net onder zitten wat betreft hoeveelheden gevaarlijke stoffen noemen we risicorelevante bedrijven.

Het afgeven van vergunningen en het toezicht op deze Seveso-bedrijven is extra intensief en de provincie moet zorgen dat dit gebeurt. In de wet is vastgesteld dat zij dit door een omgevingsdienst moeten laten uitvoeren. In Noord-Brabant is de OMWB de dienst die dit doet. Daarmee zijn we één van de zes omgevingsdiensten in ons land die omgevingsvergunningen verlenen voor deze bedrijven en Seveso-toezicht mag uitvoeren.

Tijdens deze uitgebreide Seveso-inspecties kijken inspecteurs van verschillende instanties (Inspectie SZW, de Veiligheidsregio, het waterschap en/of Rijkswaterstaat) naar zaken die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Er wordt steekproefsgewijs gekeken naar technische maatregelen, maar ook naar hoe het bedrijf probeert zware ongevallen te voorkomen.

Seveso (voorheen Brzo) in video

Samenwerking

Omdat gevaren bij ongevallen zich snel kunnen uitbreiden over meerdere gemeenten – denk aan een brand of een gifwolk – is nauwe samenwerking in de regio en daarbuiten nodig. Om het toezicht te verbeteren is in 2014 het samenwerkingsverband BRZO+ opgestart. Hierin werken we landelijk samen met onder meer de inspectie op de arbeidsomstandigheden, de veiligheidsregio’s en de waterschappen. Het doel: landelijk op dezelfde manier werken, bedrijven integraal benaderen en beoordelen en risicogestuurd werken makkelijker maken.

Vragen?