Natuur

Broedende vogels, de heide in bloei, waterrijke vennen. De natuur om ons heen is prachtig. Om dat zo te houden moeten we onze natuur beschermen. Tegen bijvoorbeeld afval, vervuiling en overlast van bedrijven.

De natuur is niet alleen mooi, maar ook belangrijk. Een grote variatie aan planten en dieren zorgt voor een goede bevruchting van gewassen. Een aantal waardevolle gebieden en verschillende diersoorten zijn extra beschermd. Zo is er een Europees netwerk van beschermde gebieden (zogenoemde Natura 2000-gebieden) en is er in Nederland het Natuurnetwerk.

De overheid heeft onlangs de Wet natuurbescherming ingevoerd. Die bepaalt dat je als particulier, bedrijf of gemeente niet zomaar iets mag bouwen, slopen of opstarten. Er moet beoordeeld worden of dit de natuur of diersoorten wel of niet schaadt. Soms betekent dit dat je een vergunning en/of ontheffing van de provincie nodig hebt om je plan uit te voeren.

Hoe bepaal je nu of iets wel of niet mag? Daarvoor schakelt de provincie adviseurs van de omgevingsdienst in. In het geval van natuurwetgeving is dat de omgevingsdienst in het noorden van onze provincie (Omgevingsdienst Brabant-Noord). De controles bij bedrijven worden wél gedaan door de OMWB. En als regels overtreden worden, zijn wij degene die maatregelen opleggen. Daarnaast houdt de OMWB in opdracht van de provincie Noord-Brabant toezicht op soortenbescherming als het gaat om bedrijven. Hierbij moet u denken aan gierzwaluwnesten in stallen of schuren of vleermuizen in de muur van een bedrijfshal. Wij controleren of ondernemers zich houden aan de voorwaarden en maatregelen – zodat deze dieren er niet onder lijden

Extra aandacht in het buitengebied

Het buitengebied heeft te kampen met een aantal problemen die een extra gevaar vormen voor de natuur. Wildstroperij, wildcrossen en afvaldumpingen zijn daar de belangrijkste van. De OMWB zet zich in om dit tegen te gaan. Dit doen we in samenwerking met andere omgevingsdiensten, de provincie, gemeenten, waterschappen, het Openbaar Ministerie, politie en terreinbeheerders. Als samenwerkingsverband SSiB maken we ons hard om het buitengebied in onze provincie schoner en veiliger te maken.

De OMWB levert op verschillende manieren een bijdrage. Zo kan onze klachtendienst snel ter plaatse zijn na een melding van een dumping. Of kunnen onze specialisten metingen doen en de gemeenten of provincie advies geven over sanering of afvoer van het afval. Verder voeren onze toezichthouders onaangekondigde controles uit als er vermoedens zijn van misstanden bij bedrijven.

Pacht van provinciale grond

De provincie Noord-Brabant verpacht elk jaar ongeveer 200 hectare grond. Een deel hiervan wordt gebruikt als natuurgrond. De OMWB houdt namens de provincie toezicht op deze grond. We controleren het hele jaar door of pachters zich aan de pachtvoorwaarden en -regels houden – en zo onder meer de natuur niet schaden.

  • Heeft u een melding of een vraag over pachtgrond in Noord-Brabant? Of ziet u iets verdachts op provinciale grond? Neem dan contact op met de provinciale pachtkamer via pachtbeheer@brabant.nl of 073-6808522.
  • Heeft u vragen over de werkzaamheden van de OMWB met betrekking tot pacht (voornamelijk toezicht)? Neem dan contact op met Paul Verreijt, pachtcoördinator bij de OMWB, via p.verreijt@omwb.nl

Vragen over natuur?

  • Heeft u een vraag over natuurvergunningen? De Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) is gespecialiseerd in vergunningsaanvragen in het kader van natuurbescherming. U kunt met vragen contact opnemen met het secretariaat Groene Wetten via telefoonnummer 0485-729189.
  • Wilt u meer weten over wat de OMWB doet op het gebied van toezicht op natuur? Neem dan contact op met Paul Verreijt via p.verreijt@omwb.nl