Veelgestelde vragen over asbest

Staat uw vraag er niet bij?

Bel of app de Asbesttelefoon

Waarom en wanneer is asbest gevaarlijk?

Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid. Mensen die met asbestvezels in aanraking komen kunnen ernstig ziek worden.

Wanneer asbestvezels worden ingeademd kunnen ze diep in de longen doordringen en zo op den duur onder andere verschillende typen kanker of stoflongen veroorzaken. Daarom stelt de overheid regels voor het gebruik en de verwijdering van asbest.

Het is vooral gevaarlijk als het om materiaal gaat dat zich door de lucht kan verplaatsen of bij zeer ernstig beschadigd of verweerd materiaal, waarbij asbestvezels snel vrij kunnen komen. Dit is vooral het geval bij het slopen van gebouwen en breken, zagen of boren in asbesthoudend materiaal.

Meer informatie

Waar kan asbest in mijn huis zitten?

Dit hebben we voor u in kaart gebracht

Voor meer voorbeelden kunt u kijken op Kenniscentrum InfoMil of informatiepunt Leefomgeving

Ik heb asbest en wil dit weg hebben. En nu?

Als u asbesthoudend materiaal in uw gebouw heeft en u wilt dit weg hebben, dan dient u eerst te kijken of dat door uzelf als particulier gedaan mag worden of dat dit door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf uitgevoerd moet worden. Als particulier zijn er een paar uitzonderingen, waarbij wel zelf het asbest verwijderd mag worden. In alle overige gevallen mag dit niet zelf worden verwijderd.

Wanneer mag ik als particulier zelf asbest verwijderen?

Als u als particulier asbest aantreft mag u meestal niet zelf verwijderen. Dat moet u laten doen door een erkend asbestsaneringsbedrijf. Deze vindt u op ascert.nl. Als u gaat werken met een erkend asbestsaneerder, dan moet er vooraf een inventarisatierapport opgesteld worden door een asbestinventarisatiebedrijf. Ook deze bedrijven zijn te vinden op ascert.nl.

Er zijn een paar uitzonderingen. In de volgende gevallen mag u als particulier wél zelf het asbest verwijderen:

 • het asbest zit in geschroefd, onbeschadigd plaatmateriaal (met uitzondering van dakleien)
 • het asbest zit in vloertegels of in niet-gelijmde vloerbedekking
 • het asbest zit in losliggende objecten (bijvoorbeeld een bloembak)

Hierbij gelden als voorwaarden dat:

 • dit asbest zich in of aan een bouwwerk bevindt dat niet bedoeld is voor de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • dit asbest bij elkaar maximaal 35 m2 per kadastraal perceel is.

Asbest zit in mijn dak. Mag ik zelf een asbestdak verwijderen?

Als particulier mag u een asbesthoudend dak zelf verwijderen als het aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dit zijn:

 • Het asbest zit geschroefd, is onbeschadigd en het betreft plaatmateriaal.
  Let op: dakleien zijn hierop een uitzondering en mogen alleen door een gecertificeerd bedrijf verwijderd worden;
 • Het asbestdak bevindt zich in of aan een bouwwerk dat niet bedoeld is voor de uitoefening van een beroep of bedrijf. Als uw dak deel uit maakt van een bedrijfslocatie mag u nooit zelf een asbesthoudend dak verwijderen. Dit dient altijd te gebeuren door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf!
 • Het dakoppervlak is bij elkaar maximaal 35 m2 per kadastraal perceel.
  Let op: het is niet de bedoeling dat u van een groot dak eerst 35m2 zelf verwijderd en de rest door een gecertificeerd bedrijf laat doen.

Hoe verwijder ik als particulier asbest?

Dat leest u in het stappenplan.

Mag ik samen met mijn buren collectief het asbestdak vervangen?

Eenmaal per jaar vindt de Week van de Asbestvrije Schuur plaats welke wordt geïnitieerd door Milieu Centraal (Rijksoverheid). Tijdens deze week kunnen inwoners samen met hun buren hun asbest dak zelf verwijderen met hulp van de gemeente. Informeer bij uw gemeente of die mee doet aan dit initiatief. Hierbij vindt er een informatieavond plaats, waarin een week gepland gaat worden voor de verwijdering van deze daken.

Een andere optie is, als voldaan wordt aan de vrijstelling voor particulieren, om samen met de buren ieder een eigen sloopmelding in te dienen voor de verwijdering van een asbest houdend golfplaten dak. Als beide sloopmeldingen goedgekeurd worden, kunt u samen de dakplaten verwijderen. Dit is enkel toegestaan als de persoon die helpt niet betaald wordt voor de hulp.

Mag ik zonnepanelen plaatsen op mijn asbestdak?

Het plaatsen van zonnepanelen op een asbestdak mag niet, omdat u of een bedrijf gaten moet boren om de panelen te kunnen plaatsen. Het is bij wet verboden om asbest te bewerken. Zelfs het onder (hoge) druk afspuiten van een asbestdak is een bewerking die verboden is. Er mogen geen vezels vrijkomen.

Kan ik verplicht worden om mijn asbestdak te laten verwijderen?

Het voorgenomen verbod op asbestdaken is niet doorgegaan. Het verbod – dat zou ingaan na 2024 – is in de Eerste Kamer verworpen.

Als een dak in een dermate slechte staat verkeert waardoor er voor de omgeving en/of personen een gevaar voor de veiligheid of gezondheid kan ontstaan, kunt u verplicht worden iets aan de slechte staat te doen door het dak te vervangen. Dan zal het asbesthoudende dak, uit oogpunt van zorgplicht en veiligheid voor mens en milieu, verwijderd moeten worden (artikel 7.4 van het Besluit bouwwerken leefomgeving).

Ik heb een huis gekocht met asbest maar de sleuteloverdracht is nog niet geweest. En nu?

Er kan nog geen asbest worden verwijderd wanneer u nog geen eigenaar bent van de woning.

Wel kunt u afspreken met de verkopende partij of er al een asbestinventarisatierapport opgesteld mag worden door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Deze bedrijven zijn te vinden op www.ascert.nl. U kunt dan eventueel het onderzoek al laten uitvoeren, zodat u weet waar het asbest aanwezig is en op welke wijze deze verwijderd moet gaan worden. Met deze rapportage kunt u alvast een sloopmelding indienen in het Omgevingsloket met de mededeling dat de woning pas op xx-xx-xxxx (datum) in uw eigendom is.

Als de sloopmelding voldoet krijgt u hierover een brief, waarin is vermeld dat de sloopmelding pas in werking treedt als u daadwerkelijk eigenaar bent van de woning.

Kan er van tevoren geen asbestinventarisatierapport worden opgesteld dan moet u wachten totdat u eigenaar bent. Daarna kunt u dit zelf verder regelen.

Hoe dien ik een sloopmelding in?

Een sloopmelding kunt u indienen via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit is het overheidsloket voor omgevingsvergunningen en watervergunningen.

Op het einde moeten de bijlagen toegevoegd worden, zoals foto’s, een asbestinventarisatierapport en/of eventueel tekeningen.

Als de sloopmelding compleet is, kunt u deze versturen en ontvangt u een bevestiging dat deze is ingediend.

Kunt u niet digitaal inloggen of heeft u geen DigiD dan kunt u bij de gemeente zelf het formulier van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) invullen.

Kunnen jullie helpen bij het indienen van een melding in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)?

Als u niet uit het invullen van een melding komt dan kunt u contact opnemen met de Asbesttelefoon op nummer 06-52857323.

Waar kan ik terecht met vragen over een sloopmelding die ik heb ingediend?

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant behandelt de sloopmeldingen voor alle gemeenten in de regio. Als het een sloopmelding betreft voor het verwijderen van asbest dan worden deze binnen twee werkdagen na ontvangst behandeld. Als u wilt weten wat de status is van de sloopmelding dan kunt u, bij voorkeur via Whatsapp, contact opnemen waarin u het aanvraagnummer/DSO-kenmerk stuurt naar het nummer van de Asbesttelefoon: 06-52857323. Uiteraard kunt u ook bellen naar dit nummer.

Kan ik subsidie krijgen?

Er is geen landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken. Mogelijk kunt u wel via uw gemeente of provincie een subsidie of lening aanvragen. Vraag bij uw gemeente of provincie naar mogelijkheden voor een lening bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Met de lening kunt u de kosten voor het verwijderen van uw asbestdak betalen.

Er zit waarschijnlijk geen asbest in mijn golfplaten, hoe moet ik het verwijderen?

Vanaf 1 januari 1994 mogen er geen asbesthoudende golfplaten meer gebruikt worden in Nederland. Zijn deze platen gemaakt na deze datum dan zijn de platen asbestvrij. Asbestvrije golfplaten zijn allen voorzien van een stempel met de indicatie van “NG” of “NT”.

Als de golfplaten nog volledig/niet gebroken zijn en u met een foto, offerte, bouwtekening of bouwvergunning kunt aantonen dat er geen asbest in de golfplaten aanwezig is dan mag u die zelf verwijderen. De golfplaten dienen wel als asbesthoudend te worden afgevoerd. Informeer voor het innamebeleid van uw milieustraat bij uw gemeente. Heeft u naar schatting méér dan 10m3 sloopafval dan dient u hiervoor alsnog een sloopmelding in te dienen via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Als u twijfelt of er asbest in de platen zit en er is verder geen bewijs van, dan kunt u contact opnemen met de asbesttelefoon op telefoonnummer 06-52857323. Wellicht dat er dan ook foto’s kunnen worden toegestuurd van deze dakplaten na telefonisch overleg.

Hoe deze ingediend moet worden kunt u vinden onder de vraag: “Hoe dien ik een sloopmelding in?”

Waar kan ik asbestzakken en tape halen?

Als u zelf asbesthoudende dakplaten gaat verwijderen dan dienen deze in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal van zodanige sterkte en dikte te zijn dat deze niet scheurt. Asbest mag dus niet verpakt worden in vuilniszakken of andere folie.

De asbestzakken zijn meestal te verkrijgen bij de milieustraat of Boerenbond. Informeer bij uw gemeente waar u deze zakken kunt halen. Tape is ook te verkrijgen bij een lokale bouwmarkt.

Ik heb losliggend asbest. Wat moet ik daar mee?

Als u losliggend asbest heeft dan moet u een sloopmelding indienen via het Digitaal Stelsel Omgevingswet. In deze sloopmelding dient u te vermelden dat u losliggend asbest heeft waar u vanaf wilt. Tevens vermeldt u de locatie waar dat asbest zich bevindt. Bij deze sloopmelding dient u foto’s toe te voegen van het losliggende asbest. De sloopmelding wordt dan in behandeling genomen. Wanneer de behandelaar het noodzakelijk vindt neemt hij/zij (telefonisch) contact met u op. Er wordt dan bekeken waar dit asbest vandaan is gekomen en of er eventueel nog andere maatregelen moeten worden genomen.

Ik heb het asbest al verwijderd en nu?

Als u zelf asbest heeft verwijderd dan kan dit niet zomaar worden aangeboden bij de milieustraat. Hiervoor dient u eerst een sloopmelding in te dienen via het Digitaal Stelsel Omgevingswet. In deze sloopmelding dient u te vermelden dat u zelf asbest heeft verwijderd welke u naar de milieustraat wilt brengen. Hierbij dient tevens vermeld te worden waaruit u het asbest heeft verwijderd met de locatie erbij. Bij deze sloopmelding dient u foto’s toe te voegen van het reeds verwijderde asbest.

Wanneer de behandelaar het noodzakelijk vindt neemt hij/zij (telefonisch) contact met u op. Er wordt dan bekeken waar dit asbest vandaan is gekomen en of er eventueel nog andere maatregelen moeten worden genomen.

Een storm, brand of ander incident heeft gevolgen gehad voor mijn asbest. Wat moet ik doen?

Als er bij een storm of brand (vermoedelijk) asbest vrijkomt of vrij is gekomen op uw grondgebied en/of in de verdere omgeving dan dient u direct contact op te nemen met het bevoegd gezag (meestal de gemeente). De eigenaar, of bij spoedeisendheid de gemeente, moet het gebied laten onderzoeken om te kijken waar zich de verontreiniging van asbesthoudende restanten/flinters bevindt. Het verontreinigde gebied wordt zo snel mogelijk afgezet met linten en/of hekwerken.

Als het asbest in de omgeving terecht is gekomen dan informeert de gemeente u zo snel mogelijk hierover.

Asbest dat rond het huis terecht is gekomen mag u niet zelf verwijderen. Raap het asbest niet op, loop er niet doorheen en maak niet schoon rondom uw huis. Poets uw auto niet, veeg geen vuil weg op de stoep en raak buiten zo min mogelijk aan. Laat schoenen het liefst buiten staan zodat u het asbest niet mee naar binnen kan nemen.

U doet er verstandig aan om direct na een incident uw verzekeraar in te lichten. Mogelijk komt Stichting Salvage naar de locatie om te bepalen of zij u namens uw verzekeraar kunnen begeleiden of ontzorgen, indien u verzekerd bent voor brandschade.

Hoe doe ik een melding over illegaliteit?

Als u het vermoeden heeft dat er iets niet klopt omtrent asbest kunt u contact opnemen met ons. Als het spoed heeft, kunt u contact opnemen met onze klachtendienst op nummer 073-681 28 21. Als het geen spoed heeft, kunt u contact opnemen (bellen of Whatsappen) via het telefoonnummer van de Asbesttelefoon of via het online meldingsformulier.

Als er werknemers van een bedrijf aan asbest worden blootgesteld kunt u ook een melding doen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie via 0800 – 51 51.

Kan ik ook anoniem iets melden?

Als het geen spoed heeft kunt u het online meldingsformulier invullen. Hierin kunt u aangegeven dat u anoniem wilt blijven. De controle die hierop volgt wordt uitgevoerd door een toezichthouder, die ook niet vermeldt van wie een eventuele melding is gekomen.

Ik maak mij zorgen om iets wat ik zie!

Indien er een situatie ontstaat bij de verwijdering van asbesthoudend materiaal, door een (gecertificeerd) bedrijf of particulier en u vertrouwt dit niet of u maakt u zorgen om de verspreiding van asbest en uw eigen veiligheid, dan kunt u contact opnemen met de asbesttelefoon op telefoonnummer 06–52857323.

Ik zie dat er asbest is gedumpt in het openbaar gebied. Wat nu?

Als er asbest is gedumpt dan dient u dit zo snel mogelijk te melden bij uw gemeente. De gemeente onderneemt dan verdere actie door het zo snel mogelijk te laten inventariseren (onderzoeken) door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. De gemeente laat het verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Ik heb een vraag over het asbestdak van mijn buren.

Neem contact op met de Asbesttelefoon via 06-52857323.

Staat uw vraag er niet bij?

Bel of app de Asbesttelefoon