Metingen van geluid en trilling

De geluidspecialisten van team Metingen en Onderzoek voeren onder meer metingen uit en doen onderzoek naar de geluidbelasting in de leefomgeving van inwoners. Zij kunnen de volgende onderzoeken uitvoeren voor gemeenten en de provincie.

  • Industriegeluid, horecalawaai en geluid van evenementen

De metingen worden door gemeenten vaak ingezet om te bepalen of wel of niet wordt voldaan aan algemene regels, ontheffingen of vergunningsvoorschriften. Het is mogelijk één of meerdere kortdurende bemande meting uit te voeren of een situatie langdurig te monitoren, waarbij de resultaten van de metingen in rapportvorm worden gepubliceerd kunnen worden en desgewenst opdrachtgevers en andere belanghebbenden live mee kunnen kijken.

  • Trillingsonderzoek

Trillingen worden vaak veroorzaakt door trein- of wegverkeer, industriële activiteiten of bouwwerkzaamheden. Onze meetapparatuur is gemakkelijk te plaatsen in een woning van een gehinderde, zodat kan worden beoordeeld wat de overlast is. Ook kunnen de resultaten van de metingen antwoord geven op de vraag in hoeverre er sprake is van een kans op schade.

  • Windturbines

De komende jaren zal door het Energieakkoord het aantal windturbines in onze provincie toenemen. Als die dichtbij woningen staan, kan dat leiden tot geluidsoverlast en/of hinder vanwege slagschaduw. Onze metingen en berekeningen kunnen de hoeveelheid geluid en de te verwachten overlast vanwege slagschaduw bij bestaande en toekomstige projecten aangeven. Ook kan de OMWB de jaarlijkse nalevingsverslagen van de exploitant inhoudelijk beoordelen en hierin verder adviseren.

  • Laagfrequent geluid (LFG)

LFG is geluid met een frequentie lager dan 100 Herz, vaak afkomstig van ventilatoren, pompen, transformatoren, airco’s of schepen. Niet iedereen kan dit geluid even goed waarnemen, maar op het moment dat iemand het geluid kan waarnemen wordt dit al vrij snel als hinderlijk ervaren. Met onze gevoelige meetapparatuur kunnen we LFG binnen de woningen van een gehinderde goed in kaart brengen en toetsen aan objectieve criteria zoals de NSG-richtlijn Laagfrequent geluid, waarna we concrete aanbevelingen kunnen doen om de overlast op te lossen mits de bron van overlast is achterhaalt. In de praktijk blijkt dit laatste helaas niet altijd even makkelijk.

  • Wegverkeerslawaai

Wegverkeer is de belangrijkste oorzaak van geluidhinder in Nederland. De OMWB is de enige overheidsinstelling in Nederland die geaccrediteerd is om deze geluidsmetingen uit te voeren. We maken hierbij onderscheid in het meten van geluid aan en op de weg en meten nabij woningen.

  • Bouwakoestische metingen

Ook binnen woningen en andere gebouwen (bijvoorbeeld scholen) wil je geluidsoverlast voorkomen. Daarom kunnen we ook bouwakoestische metingen verrichten om te bepalen hoe geluidwerend gevels, scheidswanden of –constructies zijn. We volgen hierin het Bouwbesluit 2012.

  • Lichtmetingen

Lichthinder kan optreden vanwege bijvoorbeeld sportverlichting, reclameverlichting en terreinverlichting. Het meten en beoordelen hiervan door ons vindt plaats aan de hand van de NSVV-richtlijn Lichthinder.

Vragen over geluidmetingen?

  • Stel ze aan onze specialist Gerald van Grunsven via g.vangrunsven@omwb.nl Voor de bovenstaande onderwerpen zijn bovendien factsheets beschikbaar waarin kort en bondig iets meer over het desbetreffende onderwerp wordt uitgelegd.
  • Voor het melden van klachten met betrekking tot geluidhinder kunt u contact opnemen met onze Milieuklachtencentrale. Deze is telefonisch te bereiken onder nummer : 073 – 681 2821 of MilieuKlachtenCentrale.nl.