(Externe) veiligheid en risico's in de buurt

Als inwoner van Midden- en West-Brabant moet je veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Maar als je naast een chemische fabriek woont is dat niet vanzelfsprekend. Wet- en regelgeving van de overheid moeten risico’s van bedrijven in jouw omgeving zo klein mogelijk houden.

Een uitslaande brand, een gifwolk die over de buurt trekt of een ontspoorde goederentrein vol chemische stoffen. Een klein ongeluk bij industriële bedrijven kan grote gevolgen hebben voor de mensen in de buurt. Zeker als het gaat om bedrijven met veel gevaarlijke stoffen.

Externe veiligheid

Als (lokale) overheid wil je een incident natuurlijk voorkomen. Bij het maken van bestemmingsplannen voor ruimtelijke ontwikkeling willen gemeenten en de provincie daarom weten waar de risico’s liggen rondom bedrijven en transportroutes. Zo dat zij deze risico’s kunnen beheersen. en bijvoorbeeld wegen kunnen aanwijzen die het meest geschikt en veilig zijn om gevaarlijke stoffen over te vervoeren.

Als het expliciet gaat om risico’s omtrent het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het water, het spoor of via buisleidingen, dan noemen we dat de ‘externe veiligheid’. Dit heeft steeds meer aandacht van de overheid.

Externe veiligheid is een complex werkveld dat vraagt om specialistische kennis. De OMWB is het expertisecentrum in Noord-Brabant voor externe veiligheid. Wij ondersteunen gemeenten en provincie bij het maken van beleidsplanning voor ruimtelijke ontwikkeling. Dat doen we onder meer door gedetailleerde risicoanalyses voor ze te maken. Daarnaast schakelen ze ons in voor de vergunningverlening, het toezicht en handhaving bij bedrijven.

Bedrijven met veel gevaarlijke stoffen (BRZO)

De OMWB is één van de zes omgevingdiensten in ons land die toezicht mag houden op de bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen (zogenoemde BRZO-bedrijven). Dat doen we in heel de provincie Noord-Brabant.

Samenwerking

Omdat gevaren – zoals een gifwolk – zich snel kunnen uitbreiden over meerdere gemeenten, is nauwe samenwerking in de regio nodig op dit gebied. Daarom nemen we onder meer deel aan de Landelijke Werkgroep Omgevingsveiligheid, met een OMWB-collega als voorzitter. Zo houden we onze kennis op peil. Daarnaast werken we voor BRZO-bedrijven landelijk samen met onder meer de inspectie op de arbeidomstandigheden, de veiligheidsregio (brandweer) en de waterschappen in de samenwerking BRZO+.

Vragen over wat de OMWB doet met externe veiligheid?