Bodem

De bodem onder onze voeten is het fundament van een gezonde leefomgeving. Daarom moeten we er zuinig op zijn. Helaas is op veel plekken de grond of het grondwater vervuild.

Om bodemvervuiling tegen te gaan heeft de overheid wet- en regelgeving opgesteld. Dat betekent onder meer dat je als particulier, bedrijf of gemeente de bodem niet mag vervuilen. En dat je niet zomaar op verontreinigde grond mag bouwen.

Daarom is soms – bijvoorbeeld bij de bouw van een pand of plannen voor een gebied – toestemming nodig van de gemeente of provincie. Die komt vaak in de vorm van een vergunning. Daarnaast is vaak een bodemonderzoek verplicht. En dan gelden er ook nog regels voor het werken met ‘nieuwe’ aangeleverde grond, bijvoorbeeld voor een ophoging (zie het kopje ‘(Her)gebruik van grond en bouwstoffen).

De beoordeling van alle vergunningaanvragen en het controleren van al deze regels is erg complex. Daarom schakelen gemeenten en provincie hiervoor de bodemspecialisten van de omgevingsdienst in. In Midden- en West-Brabant is dat de OMWB. Onze bodemspecialisten beoordelen de situatie, toetsen hem aan de bodemwetgeving en brengen een advies uit. Daarnaast houden we toezicht op de naleving van de regels. Daarbij voert ons team Metingen en Onderzoek zo nodig gespecialiseerd bodemonderzoek uit.

Bodemsanering

Als bodemsanering nodig is, is ook hiervoor toestemming nodig. Hierbij moet gekeken worden of de bodemsanering valt onder het overgangsrecht Wet bodembescherming.

  • Valt een locatie onder het overgangsrecht dan geldt het volgende:
    Woont u in gemeente Breda of gemeente Tilburg? Dan vraagt u toestemming hiervoor aan bij de gemeente. Woont u in een andere gemeenten in ons werkgebied (zie gemeenten Midden- en West-Brabant) dan vraagt u toestemming aan bij de provincie. Ook hier ondersteunt de OMWB gemeenten en provincie bij de vergunningverlening. Daarnaast houden we toezicht op het proces en de uitvoering van de sanering. Mocht dit niet volgens de regels verlopen, dan mogen we zo nodig een strafmaatregel opleggen.
  • Valt een locatie niet onder het overgangsrecht Wet bodembescherming, dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. U kunt hiervoor en melding indienen via het DSO. Ook hier ondersteunt de OMWB gemeenten bij de vergunningverlening. Daarnaast houden we toezicht op het proces en de uitvoering van de sanering.

Gaat u saneren?

Bodemsaneringen mogen alleen worden begeleid en uitgevoerd door daarvoor gecertificeerde partijen. Lees meer over hoe u moet aanvragen en melden.

(Her)gebruik van grond en bouwstoffen

Bij (bouw)projecten mag alleen gewerkt worden met grond en bouwstoffen die de bodem niet aantasten. Daarom moeten deze activiteiten door bedrijven en gemeenten bijna altijd gemeld worden via het Meldpunt Bodemkwaliteit. Voor de beoordeling van deze meldingen schakelen gemeenten in Midden- en West-Brabant en de provincie Noord-Brabant de OMWB in. Daarnaast houden wij toezicht op het toepassen en het opslaan van de grond en bouwstoffen en treden we op als regels overtreden worden.

Mocht het nodig zijn, dan kan ons team Metingen en Onderzoek kwaliteitsmetingen uitvoeren. Wij zijn namelijk door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erkend om monsters te nemen van grond of bouwstoffen.

Op zoek naar bodeminformatie?

Van elk stuk grond wordt de historie bijgehouden. Gegevens van bijvoorbeeld bodemonderzoeken of saneringen worden opgeslagen in een bodeminformatiesysteem. Elke gemeente heeft er een. Voor een aantal gemeenten in onze regio beheert de OMWB dit systeem.

Vaak wordt bij de koop van een huis of perceel bodeminformatie opgevraagd – om te voorkomen dat een grondeigenaar gedwongen moet saneren als de grond vervuild blijkt. Zoekt u bodeminformatie van een stuk grond? Lees dan hier waar en hoe u bodeminformatie opvraagt.