Milieumetingen en -onderzoek

Hoeveel decibel aan geluid produceert een weg? Wanneer is geur stankoverlast? En hoe ernstig en waarmee is de grond verontreinigd? Onderzoekers van de OMWB zijn gespecialiseerd in onderzoek en (milieu)metingen en adviseren hierover.

Meten is weten, zeggen ze wel. Dat geldt ook op het gebied van milieu. Want hoe bepaal je anders wat precies de impact is op een omgeving? Wanneer is overlast ook echt overlast? Hoe bewijs je dat een bedrijf zich niet of juist wel aan de regels houdt? Metingen geven vaak het antwoord. Het team Metingen en Onderzoek van de OMWB kan hierbij helpen.

De provincie en ook gemeenten hebben vaak behoefte aan exacte cijfers. Zodat ze inwoners kunnen geruststellen, vergunningen kunnen afgeven of bewijsmateriaal kunnen verzamelen voor een rechtszaak. Maar ook om bijvoorbeeld de kwaliteit van wegen in de gaten te houden of te kunnen bewijzen dat een weg niet te veel lawaai maakt.

Meetapparatuur

De specialisten van team Metingen en Onderzoek van de OMWB hebben een breed scala aan apparatuur en kennis om allerlei specifieke metingen en onderzoeken uit te voeren. Dit doen we voor de provincie en gemeenten in Midden- en West-Brabant. Zo meten we bijvoorbeeld elk jaar het complete provinciale wegennet op het geluidsniveau en houden we de luchtkwaliteit in Brabant in de gaten.

Hulp bij rechtszaken

Mocht een zaak hoog oplopen, dan kunnen onze onderzoeken en meetresultaten dienen als bewijs. We hebben dan ook ruime ervaring in het geven van technische ondersteuning bij rechtszaken en zittingen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wat meten we?

Team Metingen en Onderzoek werkt met geavanceerde en moderne meetapparatuur. Hiermee kunnen we onder meer de volgende zaken meten.

  • Lucht en geur

De uitstoot van bedrijven en particulieren kan een negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit. Denk daarbij aan fijnstof, maar ook stankoverlast. Wij voeren bij bedrijven geaccrediteerde luchtonderzoeken uit (schoorsteenmetingen) en luchtkwaliteitsonderzoeken van de omgeving, bij meethuisjes. Daarnaast voeren we lucht- en geurverspreidingsberekeningen uit in opdracht van gemeenten of provincie. Daarnaast adviseren we bij ruimtelijke ontwikkelingen en kunnen we maatwerkvoorschriften opstellen.
> Lees meer

  • Geluid en trilling

Horeca, evenementen, industrie, maar ook airco’s of treinverkeer. Geluid en trillingen zijn overal. Soms veroorzaken ze overlast, wat natuurlijk niet de bedoeling is. Geluidsexperts van Team Metingen en Onderzoek voeren verschillende geluidsmetingen uit.
> Lees meer

  • Licht

Kassen, sportvelden, reclameverlichting. Grote ‘verlichters’ in onze provincie moeten zich aan regels houden over hun lichtuitstoot – om hinder te voorkomen. Onze experts kunnen dit meten. Ze voeren onder meer onderzoek uit op het gebied van lichthinder en hemelhelderheid, in opdracht van gemeenten en provincie. Daarbij adviseert de OMWB hoe de hinder te voorkomen of verhelpen is. Voor meer informatie kunt u terecht bij Michiel de Ruiter via m.deruiter@omwb.nl

  • Bodem

Specialisten van team Metingen en Onderzoek voeren allerlei typen bodemonderzoek uit.
> Lees meer

  • Water

Zwemwater, oppervlaktewater, afvalwater. Het moet allemaal voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen. Onze specialisten voeren wateronderzoek uit om dit te meten.
> Lees meer.

  • Afvalstoffen

Autowrakken, bedrijfsafval, huishoudelijk afval. Voor het verwerken van afval bestaan verschillende regels. Maar wanneer is dit afval een gevaar voor de omgeving? En hoe giftig zijn de stoffen? Team Metingen en Onderzoek is geaccrediteerd om monsters te mogen nemen van afvalstoffen om te bepalen wat het precies is, hoe gevaarlijk het is en welke stoffen erin verwerkt zitten. Voor meer informatie kunt u terecht bij Jan-Willem van Zon via j.vanzon@omwb.nl

  • Grond- en bouwstoffen

Beton, grond, steen. Alle stoffen waarmee gebouwd wordt, moeten voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen, zodat ze niet belastend zijn voor de bodem en het water. De OMWB is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erkend als instantie die partijkeuringen mag uitvoeren voor grond- en baggerspecie. Voor meer informatie kunt u terecht bij Jan-Willem van Zon via j.vanzon@omwb.nl