Ruimtelijke Ordening

Hoe richt je als gemeente een gebied in? Wat is de functie ervan? En ook: hoe zorg je ervoor dat een plan aanvaardbaar is voor omgeving en milieu en hoe weeg je verschillende belangen af? Vragen die gaan over ruimtelijke ordening.

Gemeenten bepalen voor gedeeltes van hun grondgebied wat daar mag gebeuren. Wat is de functie van de grond en welke regels gelden daarvoor? Dit leggen ze vast in een bestemmingsplan of een omgevingsplan.

Bij het opstellen van zo’n plan moet een gemeente rekening houden met belangrijke milieuthema’s zoals geur, geluid of externe veiligheid. Soms moet een plan gewijzigd worden vanwege nieuwe ontwikkelingsplannen waarbij ook milieuaspecten een rol spelen. Gemeenten uit ons werkgebied kunnen bij onze adviseurs Ruimte en Milieu op verzoek advies vragen. Wij beoordelen of ruimtelijke plannen, afwijkend van het bestemmingsplan, aanvaardbaar zijn voor de omgeving en het milieu en in hoeverre alle belangen voldoende zijn afgewogen.

Onze adviseurs Ruimte en Milieu werken onder meer aan de volgende (milieu)activiteiten:

  • beoordelen en opstellen van milieuparagrafen in bestemmingsplannen in stedelijk gebied en buitengebied
  • adviseren omtrent de Omgevingswet
  • uitvoeren van haalbaarheidsscans
  • bepalen in welke milieucategorie een bedrijf valt
  • adviseren over ro-gerelateerde milieuthema’s als geluid, externe veiligheid, bedrijven en milieuzonering, luchtkwaliteit en geur, bodemkwaliteit, stikstofdepositie, MER, MER-beoordelingen en aanmeldnotities, lichthinder, duurzaamheid, elektromagnetische straling,
  • advies, ondersteuning en workshops

Meer informatie

  • Heeft u vragen over wat de OMWB doet met ruimtelijke ordening? Neem dan contact op met Nicole Broex.
  • Werkt u bij een gemeente of provincie in ons werkgebied en wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Nicole Broex of dien meteen een verzoektaak in.