Energiebesparing

Zuinig omgaan met energie krijgt steeds meer aandacht. Mondiaal, nationaal, maar ook lokaal. Het bedrijfsleven is onder meer verplicht energiebesparende maatregelen door te voeren. De OMWB geeft advies en voert controles uit.

De afgelopen jaren staat de verduurzaming van onze samenleving hoog op de agenda. Zo presenteerde het kabinet op 28 juni 2019 het Klimaatakkoord met een pakket aan maatregelen en afspraken. Het doel is om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren.

Omdat er juist bij het bedrijfsleven veel winst te behalen valt, is er wet- en regelgeving die bedrijven verplicht om energie te besparen.

  • Het Activiteitenbesluit Milieubeheer bepaalt dat bedrijven die veel energie verbruiken verplicht zijn alle energiebesparende maatregelen door te voeren die zij binnen vijf jaar kunnen terugverdienen. De OMWB controleert in opdracht van de gemeente of bedrijven zich aan deze milieuwetgeving houden.
  • Grote ondernemingen moeten voldoen aan de Europese Energy-Efficiency-Directive (EED). Deze richtlijn verplicht bedrijven om elke vier jaar inzichtelijk te maken hoeveel energie ze verbruiken en hoe ze dat kunnen verminderen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeelt deze EED-rapporten.
  • Voor sommige bedrijven gelden bijzondere verplichten vanuit hun omgevingsvergunning.
  • Bepaalde bedrijven hebben verplichtingen vanuit de Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA-3)
  • In 2019 trad de informatieplicht energiebesparing in werking. Dit betekent voor ongeveer 11.000 bedrijven in onze regio dat zij voor 1 juli 2019 via het eLoket van RVO moesten melden welke energiebesparende maatregelen zij genomen hebben.
  • Vanuit het programma Versterkte Uitvoering Energietoezicht ondersteunt het rijk de uitvoering van energietoezicht in 2020 met extra menskracht. Vanaf maart 2020 is deze bij de OMWB beschikbaar. Hiervoor zijn 3 bureaus geselecteerd: Cauberg Huygen, Energiepartners en Klimaatroute. Het uitvoeren van consequent toezicht volgens een regionale aanpak staat daarbij voorop.

Green Deals in de zorg

De OMWB denkt ook proactief mee aan het verduurzamen van onze regio, onder meer in de gezondheidssector en bij de verduurzaming van bedrijventerreinen. Zo participeren we in zogenoemde Green Deals: energiebesparende afspraken tussen gemeenten, zorginstellingen, bedrijven en andere partners. Bedrijven worden gestimuleerd om te verduurzamen en kunnen tijdelijk worden ontzien bij toezicht en handhaving

Vragen?

  • Wilt u meer weten over wat de OMWB doet op het vlak van energiebesparing? Pieter Schalk vertelt u er graag meer over. U bereikt hem via 013 2060352 of pieter.schalk@omwb.nl. Of neem contact op met energie@omwb.nl.