Als bedrijf energie besparen? Lees onze tips

Energiebesparing

Zuinig omgaan met energie krijgt steeds meer aandacht. Mondiaal, nationaal, maar ook lokaal. Bij het bedrijfsleven valt veel winst te behalen. Daarom zijn bedrijven onder meer verplicht energiebesparende maatregelen uit te voeren. De OMWB geeft advies en voert controles uit.

De afgelopen jaren staat de verduurzaming van onze samenleving hoog op de agenda. Zo presenteerde het kabinet op 28 juni 2019 het Klimaatakkoord met een pakket aan maatregelen en afspraken. Het doel is om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren ten opzichte van 1990.

Voor het bedrijfsleven geldt de volgende wet- en regelgeving:

  • Het Activiteitenbesluit Milieubeheer bepaalt dat bedrijven die veel energie verbruiken verplicht zijn alle energiebesparende maatregelen door te voeren die zij binnen vijf jaar kunnen terugverdienen. De OMWB controleert in opdracht van de gemeente of provincie Noord-Brabant of bedrijven zich aan deze milieuwetgeving houden.
  • Grote ondernemingen moeten voldoen aan de Europese richtlijn Energy-Efficiency-Directive (EED). Deze richtlijn verplicht bedrijven om elke vier jaar inzichtelijk te maken hoeveel energie ze verbruiken en hoe ze dat kunnen verminderen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeelt deze EED-rapporten.
  • Voor sommige bedrijven gelden bijzondere verplichtingen vanuit hun omgevingsvergunning.
  • Bepaalde bedrijven hebben verplichtingen vanuit de Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA-3). Dit zijn bedrijven uit bepaalde sectoren die naast aan energie ook aan CO2-reductie werken.
  • In 2019 trad de informatieplicht energiebesparing in werking. Dit betekent voor ongeveer 11.000 bedrijven in onze regio dat zij voor 1 juli 2019 via het eLoket van RVO moesten melden welke energiebesparende maatregelen zij genomen hebben.
  • Vanuit het programma Versterkte uitvoering energiebesparing- en informatieplicht ondersteunt het rijk de uitvoering van energietoezicht sinds 2020 met extra menskracht. Vanaf maart 2020 is deze bij de OMWB beschikbaar. Hiervoor zijn drie bureaus geselecteerd: Cauberg Huygen, Energiepartners en Klimaatroute. Het uitvoeren van consequent toezicht volgens een regionale aanpak staat daarbij voorop.

Green Deals in de zorg

De OMWB denkt ook proactief mee aan het verduurzamen van onze regio, onder meer in de gezondheidssector en bij de verduurzaming van bedrijventerreinen. Zo participeren we in zogenoemde Green Deals: energiebesparende afspraken tussen gemeenten, zorginstellingen, bedrijven en andere partners. Zij worden gestimuleerd om te verduurzamen en kunnen tijdelijk worden ontzien bij toezicht en handhaving.

Vragen?

  • Wilt u meer weten over wat de OMWB doet op het vlak van energiebesparing? U kunt contact opnemen met Pieter Schalk (013-206 03 52) of Mart Kieftenburg (013-206 03 67) of mailen naar energie@omwb.nl.