Agrarische sector

Veehouderijen, tuinbouw, akkerbouw. In Midden- en West-Brabant komen al deze sectoren voor. Uniek! Maar hoe zorgen we ervoor dat deze bedrijven zo min mogelijk overlast veroorzaken voor het milieu en de mensen in de buurt?

Boeren horen bij Brabant. Maar door de steeds groter wordende bedrijven wordt het milieu ook meer belast. Daarom moet de agrarische sector zich houden aan strenge wet- en regelgeving op het gebied van natuur en milieu. De gemeenten en provincie controleren hierop. Een complexe zaak, want de wet- en regelgeving voor de agrarische sector verandert voortdurend.

De OMWB volgt deze ontwikkelingen in Midden- en West-Brabant op de voet en zit in lokale, regionale en landelijke werkgroepen. Gemeenten uit onze regio en de provincie Noord-Brabant schakelen de OMWB in voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij deze bedrijven. Daarnaast adviseren onze deskundige medewerkers bij specifieke vragen of probleemsituaties.

Schoon afvalwater in glastuinbouw

Glastuinbouwbedrijven moeten hun afvalwater schoonmaken voordat ze het lozen. We houden samen met het waterschap controles bij glastuinbouwbedrijven en bedrijven met kleine kassen van glas of kunststof. Daarbij letten we op de zuiveringsverplichting van gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater.

image

Samen werken aan duurzame veehouderij

De provincie Noord-Brabant werkt hard aan een zogenoemde Zorgvuldige Veehouderij. Dat houdt in: een veehouderij die maatschappelijk geaccepteerd en gewaardeerd wordt, diervriendelijk produceert, in de natuurlijke omgeving past en geen onaanvaardbare gezondheidsrisico’s veroorzaakt. De OMWB is nauw betrokken bij deze ontwikkeling.

Welke vergunning is er en voor hoeveel dieren? Hoeveel uitstoot van geur, ammoniak en fijn stof is het gevolgIn een database van de provincie staan gegevens over alle veehouderijen in Brabant en deze is voor iedereen in te zien. 

Veel veehouders in Brabant staan de komende jaren voor een belangrijke keuze: ga ik door met mijn bedrijf, schakel ik om naar andere bedrijfsactiviteiten of stop ik met mijn bedrijf? Bij de provincie Noord-Brabant zijn er verschillende mogelijkheden voor ondersteuning. Lees meer.

  • Vragen over wat de OMWB doet met het onderwerp Zorgvuldige Veehouderij? Neem contact op met Janette Hol via j.hol@omwb.nl of Wilfried Michels via w.michels@omwb.nl.

Volksgezondheid en veehouderij

Brabantse burgers maken zich zorgen om de effecten van de veehouderij op hun gezondheid en op de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving. Sinds 2012 zijn onderzoeken uitgevoerd omdat er eerder gezondheidseffecten waren gevonden bij omwonenden van veehouderijen, zoals meer eczeem en meer longontsteking. De resultaten staan onder meer in de rapporten Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO, VGOII, VGOIII). 

Het VGOIII (okt. 2018) bevestigt het verhoogd risico op longontsteking rond geitenhouderijen. De ‘daders’ hiervan worden nu in het vervolgonderzoek VGOIII opgezocht. Het RIVM kan daarna pas zeggen of er maatregelen nodig zijn. Lees meer   

Belangrijk is de samenwerking over dit onderwerp tussen de omgevingsdienst, GGD, gemeenten en provincie. Er is nu Brabants beleid om volksgezondheid te beoordelen. Bij vergunningverlening en bij ruimtelijke plannen. Dit levert in een aantal gevallen beperkingen op voor veehouders of ontwikkelingen in de buurt van veehouderijen. 

  • Vragen over wat de OMWB doet met het onderwerp Volksgezondheid en Veehouderij? Neem contact op met Janette Hol via  j.hol@omwb.nl 

Agrarisch toezicht

In ons werkgebied voert de OMWB toezicht uit voor de gemeenten en de provincie Noord-Brabant. Dit toezicht gaat over de milieuregels en de natuurregels uit de Omgevingswet, en op de strenge staleisen die in de Omgevingsverordening van de provincie zijn opgenomen.  

Een toezichthouder zal hierbij kijken naar installaties zoals de propaantank, dieseltank- en mestsilo, en ook de emissiearme stalsystemen zoals hoe een luchtwasser functioneert en of deze is uitgevoerd volgens de eisen. Ook controle op de vergunde dieraantallen hoort bij het toezicht. 

  • Vragen over wat de OMWB doet met het agrarisch toezicht? Neem contact op met Paul Verreijt via p.verreijt@omwb.nl 

Pacht van landbouwgrond

De provincie Noord-Brabant verpacht elk jaar ongeveer 200 hectare grond – grotendeels aan agrariërs. De OMWB houdt toezicht op deze landbouwgrond. We controleren het hele jaar door of pachters zich aan de pachtvoorwaarden en -regels houden.

  • Heeft u een melding of een vraag over pachtgrond in Noord-Brabant? Of ziet u iets verdachts op provinciale grond? Neem dan contact op met de provinciale pachtkamer via pachtbeheer@brabant.nl of 073-6808522.
  • Heeft u vragen over de werkzaamheden van de OMWB met betrekking tot pacht (voornamelijk toezicht)? Neem dan contact op met pachtcoördinator Paul Verreijt via p.verreijt@omwb.nl