De Omgevingswet komt eraan. Wat betekent dit voor bedrijven? Lees het hier.

Energiebesparing bij uw bedrijf

De kans is groot dat u als bedrijf verplicht bent energiebesparende maatregelen te treffen. Hier leest u welke wet- en regelgeving op u van toepassing is.

Welke regels gelden voor uw bedrijf?

Welke regels op uw bedrijf van toepassing zijn is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de hoogte van uw energieverbruik, de omvang van uw bedrijf en of uw bedrijf een omgevingsvergunning milieu heeft.

Met de Wetchecker energiebesparing checkt u eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er voor uw onderneming zijn en hoe u aan de verplichtingen kunt voldoen.

Subsidies en fiscale voordelen

Met een subsidie of fiscale regeling wordt energie besparen nog aantrekkelijker. Deze kunnen u ook helpen om meer maatregelen te treffen dan de maatregelen die op dit moment verplicht zijn maar die wel bijdragen aan verdere besparing en wellicht over een aantal jaren wel verplicht worden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een handige Subsidie- en financieringswijzer waarmee u snel kunt zien welke regelingen beschikbaar zijn.

Uitgelicht

  • Energiebesparingsplicht en informatieplicht

Heeft uw bedrijf geen omgevingsvergunning milieu en verbruikt uw bedrijf of instelling per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Om u te helpen op een eenvoudige en praktische manier energie te besparen en te voldoen aan de energiebesparingsplicht zijn voor negentien bedrijfstakken lijsten opgesteld met maatregelen. Deze vindt u op de websites van Infomil en RVO. In de Kennisbank Energiebesparing en Winst staat meer informatie zoals een beschrijving per maatregel en achtergrondinformatie.

Volgens de wet moet de ‘drijver van de inrichting’ voldoen aan de energiebesparingsplicht en de informatieplicht. Het is niet altijd duidelijk of er sprake is van een inrichting en wie de drijver is. Op de website van Infomil staat veel informatie over het begrip inrichting.

Op dit moment wordt gewerkt aan een verbreding van de energiebesparingsplicht naar een CO2-reductieplicht. Deze wijziging zal op zijn vroegst op 1 januari 2023 in werking treden.

Als u moet voldoen aan de energiebesparingsplicht hebt u ook een informatieplicht. Dit betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieubeheer-inrichting had moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u hebt uitgevoerd. Nog niet gerapporteerd? Controleer of u een informatieplicht hebt en rapporteer alsnog. Dat doet u in eLoket van RVO. Op de website van RVO vindt u alles over de informatieplicht, inclusief een interactief stappenplan en een lijst met erkende maatregelen.

  • Label C-plicht voor kantoren

Vanaf 2023 moeten alle kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben, vanaf 2030 naar verwachting label A. Anders mag u het gebouw niet meer gebruiken. Hoe voorkomt u dat? Wat moet u doen? Wilt u weten welk energielabel uw kantoor nu heeft? Dit leest u hier.

  • Vergunningplichtig vanuit de omgevingsvergunning

Heeft uw bedrijf een omgevingsvergunning milieu? Dan staan er mogelijk energiebesparingseisen in uw vergunning. Mogelijk worden er bij een revisie van uw vergunning nieuwe of herziene energiebesparingseisen in uw vergunning opgenomen.

  • EED: audit-plicht

Grote ondernemingen en instellingen met een economische activiteit moeten voldoen aan de Europese richtlijn Energy-Efficiency-Directive (EED). Deze richtlijn verplicht grotere bedrijven en instellingen om elke vier jaar een energie-audit uit te voeren waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel energie ze verbruiken en hoe ze dat kunnen verminderen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeelt deze EED-rapporten en kan sancties opleggen indien hier niet tijdig aan wordt voldaan.

Uiterlijk 31 december 2020 moest de EED-audit zijn uitgevoerd en het auditverslag bij RVO zijn ingediend. Ook bedrijven die deelnamen aan het MJA- of MEE-convenant (zie hierna) kunnen nu onder de EED-plicht vallen. Deze bedrijven waren vrijgesteld van de audit, maar de convenanten liepen af op 31 december 2020 waardoor deze vrijstelling niet meer geldt.

Sommige ondernemingen hoeven geen EED-auditverslag in te dienen, omdat zij al op alternatieve wijze invulling geven aan de EED-auditplicht bijvoorbeeld met een internationaal gecertificeerd energiebeheersysteem (ISO 50001 of ISO 14001) of een erkend keurmerk.

Kijk voor meer informatie op de website van RVO.

  • MJA en MEE

In Nederland hebben bijna duizend bedrijven de afgelopen jaren gewerkt aan energiebesparing door deelname aan de MJA3- of MEE convenanten. Deze convenanten zijn op 31 december 2020 afgelopen. Gevolg daarvan is dat de deelnemende bedrijven sinds die datum onder de wettelijke verplichtingen vallen zoals de hiervoor genoemde energiebesparingsplicht, informatieplicht of vergunningvoorschriften.

  • Werkgebonden personenmobiliteit

Bedrijven met meer dan honderd medewerkers krijgen te maken met de regeling CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit. Voor zakelijke kilometers en woon-werkverkeer geldt dan een maximumnorm, bepaald op het Nederlandse gemiddelde. De werkgevers die nog niet aan de norm voldoen, hebben vier jaar de tijd (tot 1 januari 2026) om acties te ondernemen die leiden tot minder zakelijke kilometers, meer gebruik van het openbaar vervoer of fiets, of een grotere inzet van schonere voertuigen. De regeling verplicht de werkgevers ook tot een jaarlijkse rapportage van de werkgebonden personenmobiliteit. Besluitvorming over de invoeringsdatum van deze regeling moet nog plaatsvinden.

  • EPBDIII-richtlijn

Nederland heeft op 10 maart 2020 nieuwe eisen ingevoerd voor de energieprestatie van installaties. De eisen zijn opgenomen in het Bouwbesluit, waar installaties Technische Bouwsystemen genoemd worden. Kijk voor meer informatie op de website van RVO.

Vragen?

Heeft u vragen over bovenstaande? Stuur dan een bericht naar energie@omwb.nl.

Ook interessant