Oplevering bodemkwaliteitskaart PFAS en Nota bodembeheer PFAS

De drie Brabantse Omgevingsdiensten hebben recentelijk de bodemkwaliteitskaart PFAS inclusief de Nota bodembeheer PFAS aan de deelnemende gemeenten opgeleverd. Na bestuurlijke vaststelling is dit de aanvulling op bestaande bodemkwaliteitskaarten en kan er weer ‘gewoon’ grondverzet plaatsvinden zonder dat aanvullend PFAS-onderzoek noodzakelijk is.

Bodemkwaliteitskaart PFAS

De Brabantse omgevingsdiensten hebben een set kaarten opgesteld die de gehalten PFOS en PFOA in de bodem in de regio in beeld brengen. Met het opnemen van de kaarten in hun PFAS-bodembeleid maken gemeenten het verplaatsen van grond binnen de regio eenvoudiger en goedkoper. Dat resulteert vervolgens weer in minder vertraging van projecten.

Nieuw onderzoek

De nota en de kaart kwamen tot stand op basis van regionaal onderzoek van de omgevingsdiensten naar PFOS en PFOA en onderzoek naar de zogenaamde algemene Achtergrondkwaliteitswaarden voor PFAS in Brabant. De bodemkwaliteitskaart geeft samen met de nota duidelijkheid over de gebruiksmogelijkheden voor grond en bagger met deze stoffen in de regio.

Besluitvormingsproces

Normaliter dient nieuw bodembeleid vastgesteld te worden door de gemeenteraad. Voor gebiedsspecifiek beleid omtrent PFAS is het Besluit bodemkwaliteit op 13 december 2019 gewijzigd (zie Staatsblad 491). Conform Artikel 44, lid 3 van het Besluit bodemkwaliteit heeft voor PFAS nu het College van B&W de mogelijkheid om gebiedsspecifiek beleid vast te stellen. Er is wel een openbare kennisgeving noodzakelijk.

Iedere gemeente is vrij om te bepalen of de aangeleverde PFAS-bodemkwaliteitskaart en de nota worden vastgesteld. In het collegevoorstel dient nadrukkelijk aangegeven te worden dat met het bestuurlijk vaststellen van de PFAS-beleidsstukken (indien van toepassing), de vorige ‘Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant, 01-12-2019’ wordt ingetrokken.

Op de websites van de drie brabante omgevingsdiensten wordt de bestuurlijke vaststelling van de bodemkwaliteitskaart en de nota van de verschillende deelnemende gemeenten de komende periode bijgehouden. Daar zijn na de besluitvorming de bodemkwaliteitskaarten ook terug te vinden.

Meer weten

Voor vragen kunt u terecht bij info@omwb.nl (o.v.v. PFAS)

Via de websites van de drie Brabantse omgevingsdiensten houden wij u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Op deze pagina’s is ook meer informatie te vinden over de brabantbrede aanpak inzake PFAS.
Omgevingsdienst Brabant Noord
Omgevingsdienst Midden West Brabant
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant